Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.75-78
75-78 ENTERAL BESLENME AMAÇLI PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMALARIMIZ Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Applications For Enteral Nutrition Yahya ÇELİK, Ozan Andaç ERBİL,Tarık Gandi ÇİNÇİN, Sema YILDIZ,Yasemin ÖZKAN,Fırat DEMİRCAN ÖZET Amaç: Oral yolla yeterli beslenmeyi sağlayamayan hastalarda metabolik gereksinimleri karşılamak için enteral veya parenteral beslenme yolları kullanılmaktadır. Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), gastrointestinal sistem fonksiyonları normal olan ve oral yolla beslenemeyen hastalarda uzun süreli enteral beslenme için tercih edilen bir işlemdir. Amacımız PEG işlemi yaptığımız hastaların sonuçlarını literatür eşliğinde incelemektir. Gereç ve Yöntemler: 2012-2018 yılları arasında hastanemiz genel cerrahi endoskopi ünitesinde perkutan endoskopik gasrostomi tüpü takılan 128 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, işlem tarihi, primer hastalığı (peg endikasyonu) gibi bilgiler ile işlem sonrası gelişen komplikasyonlar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 52 erkek (%40,63) ve 76 kadın (%59,4) olmak üzere toplam 128 hasta katılmıştır. Hastaların 97’si (%75,8) yatan hasta, 31’ si (%24.2) hasta ayaktan gelen hastalardı. Yatan hastalardan 90 (% 92,8) yoğun bakım ünitesinde 7(% 7,2) si nöroloji kliniğinde yatmaktadır. PEG takılan hastaların tamamında primer tanı SVO idi. Majör komplikasyon gelişmedi. Minör komplikasyolar 6 hastada (%4,69) yara enfeksiyonu ve 5 hastada (%3,91) PEG kenarından sızdırma vardır. Bütün hastalar semptomatik tedaviden fayda gördü. Sonuç: PEG deneyimli ekip tarafından yapıldığı takdirde basit, güvenli, komplikasyon oranı düşük, etkili bir enteral beslenme yöntemidir. Uygun hastalarda, uzun süreli enteral beslenme için öncelikle başvurulması gereken beslenme şeklidir. Anahtar Kelimeler: Endoskopi; Gastrostomi; Teknik; Komplikasyon ABSTRACT Aim : In patients with inadequate oral feeding enteral and parenteral feeding are used in order to maintain metabolic needs. Percutaneous endoscopic gastrostomy is a procedure preferred for long-term enteral feeding of patients with normal gastrointestinal system functions but unable to get oral feeding. Our aim is to assess the results of our patients who have undergone PEG procedure in association with literature review. Material and method: Patients charts of 128 patients who have undergone percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement in general surgery department of Gebze Kocaeli Fatih State Hospital between 2012- 2018 were retrospectively reviewed. Data such as age and sex of patients, procedure date and primary disease (indication for PEG) along with complications following the procedure were assessed. Results: The series consisted from 52 male (40,63%) and 76 female (59,4%) patients totalling 128 patients. 97 (75,8%)of them were inpatients and 31 (24.2%) of them were outpatients. 90 (92.8%) of the inpatients were staying at intensive care unit and 7 (7.2%) of them were in neurology ward. Primary diagnosis was CVA in all of the patients with PEG. There was no major complications. And minor complications were wound infection in 6 patients (4.69%) and leakage from PEG in 5 patients (3.91%). All of the patients benefited from semptomatic treatment. Conclusion: PEG is a simple, safe and effective enteral feeding technique with low complication rate when accomplished by an experienced surgical team. In appropriate patients, it’s a preferential technique for long term enteral feeding. Key words: Enteral nutrition; Endoscopy; Gastrostomy; Technique; Complication
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,767 Tekil Ziyaretçi