Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.70-74
70-74 GENİTAL LEZYON İLE ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERKEK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Male Patients who Applied to Urology Polyclinic With Genital Lesion Abdullah GÜREL, Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN, Ünal ÖZTEKİN, Volkan SELMİ, Sercan SARI ÖZET Amaç: Bu çalışmada amaç, üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran ve dermatoloji tarafından konsülte edilmiş olan hastaların geriye dönük olarak tanılarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya son 4 ayda üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran ve dermatoloji bölümü tarafından konsülte edilmiş olan 18 yaşının üstünde 44 erkek hasta dahil edildi. Üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran hastalar öncelikle üroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Ardından bu hastalar dermatoloji polikliniğine yönlendirildi ve uzman dermatolog tarafından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 19 ile 60 yaş arasında toplam 44 erkek hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 36,97±12,17 idi. İnflamatuar hastalıklar kategorisinde 11 (%25) hastada kontakt dermatit, 2 (%4,5) hastada liken simpleks kronikus, 2 (%4,5) hastada fiks ilaç döküntüsü, 2 (%4,5) hastada psoriazis, 1 (%2,3) hastada liken planus ve 1 (%2,3) hastada liken skleroatrofik mevcuttu. Enfeksiyöz hastalıklar kategorisinde 17 (%38,6) hastada kondiloma aküminata, 3 (%6,8) hastada herpes simpleks enfeksiyonu ve 1 (%2,3) hastada molluskum kontagiozum mevcuttu. Diğer hastalıklar kategorisinde ise 2 (%4,5) hastada anjiyokeratom, 1 (%2,3) hastada vitiligo ve 1 (%2,3) hastada kalsinozis kutis mevcuttu. Sonuç: Genital bölgedeki hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Dermatoloji; Erkek; Genital lezyon; Üroloji ABSTRACT Aim: The aim of this study was to evaluate retrospectively the patients who were referred to the urology clinic with genital skin lesions and evaluated by dermatology. Materaials and Methods: Forty-four male patients over 18 years of age who were applied to urology clinic in the last 4 months with a skin lesion in the genital area and who were evaluated by the department of dermatology were included. Patients who applied to the urology clinic with a skin lesion in the genital area were first evaluated by a urologist. These patients were then directed to the dermatology polyclinic and evaluated by a dermatologist. Results: A total of 44 male patients between 19 and 60 years of age were included in the study. The mean age of the patients was 36.97 ± 12.17. In the inflammatory diseases category, contact dermatitis was found in 11 (25%) patients, lichen simplex chronicus in 2 (4.5%) patients, fix drug eruption in 2 (4.5%) patients, psoriasis in 2 (4.5%) lichen planus in 1 (%2,3) patient, and lichen sclerosus in 1 (2,3%) patient had. In the infectious diseases category, 17 (38.6%) patients had condyloma acuminata, 3 (6.8%) patients had herpes simplex infection and 1 (2.3%) patient had molluscum contagiosum. In the other diseases category, angiokeratom in 2 (4.5%) patients, vitiligo in 1 (2,3%) patient and calcinosis cutis in 1 (2,3%) patient were present. Conclusion: A multidisciplinary approach is needed in the diagnosis and treatment of diseases in the genital region. Key words: Dermatology; Genital lesion; Male; Urology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,820 Tekil Ziyaretçi