Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.53-61
53-61 BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE UZAMIŞ STİLOİD PROÇESİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ Assessment of Elongated Styloid Process with Cone-Beam Computed Tomography in Western Part of the Black Sea Region Gözde SERİNDERE, Seval BAYRAK ÖZET Amaç: Bu çalışma Türk populasyonunda uzamış stiloid proçes morfolojisini, prevalansının cinsiyet ve yaş ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: 170 hastanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyetleri kaydedildi. Uzamış stiloid proçesin morfolojisi analiz edildi ve prevalans belirlendi. Uzamış stiloid proçeslerin ortalama uzunluğu ölçüldü. Bulgular: 170 hastanın (340 styloid proçes) 68’inde (40%) uzamış stiloid proçes gözlendi. Ortalama uzunluk 35.25 mm olarak bulundu. 170 hastanın 4’ünde (2.4%) uzama sağ tarafta, 28’inde (16.5%) sol tarafta, 36 (21.2%) hastada bilateral olarak görüldü. Çalışmamızda, en sık görülen morfoloji Tip 1 olarak bulundu. En sık görülen kalsifikasyon paterni ise Tip D olarak gözlendi. Sonuç: Bu çalışmada, KIBT, stiloid proçesin değerlendirmesi ve ölçümü için panoramik radyograflara alternatif bir metod olarak sunuldu. Anahtar Kelimeler: Anatomik varyasyonlar; Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi; Uzamış stiloid proçes ABSTRACT Objective: This study aimed to evaluate the prevalence and morphology of elongated styloid process and its relation to gender, age and location in Turkish population. Materials and Methods: Cone beam computed tomography (CBCT) images of 170 patients were evaluated. Age and gender of the patients who were included in this study were recorded. Morphology of elongated styloid process was analyzed and prevalence was determined. Mean lengths of elongated styloid processes were measured. Results: Elongated styloid process was observed in 68 (40%) of 170 patients (340 styloid processes). Mean lengths of elongated SP were 35.25 mm. Elongation was observed in right side in 4 (2.4%) of 170 patients while was observed in left side in 28 (16.5%) patients and it was seen bilaterally in 36 (21.2%) patients. In our study, the most frequent morphology was observed as Type 1. The most common calcification pattern was Type D. Conclusion: In this study, CBCT was presented as an alternative method to panoramic radiographs for the measurement and the assessment of the styloid process. Keywords: Anatomic variations; Cone-beam computed tomography; Elongated styloid process
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,800 Tekil Ziyaretçi