Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.33-37
33-37 MEME KANSERLİ HASTALAR VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA PERİFERAL TRANSKRİPTOM PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of The Peripheral Transcriptome Profiles in Patients with Breast Carcinoma and Their First Degree Relative Eda ERDİŞ, Birsen YÜCEL, Öztürk ÖZDEMIR ÖZET Amaç: Meme kanserinde gen ekspresyon profillerinin kantitatif olarak ölçümü klinik düzeyde önemli bir araç olma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, meme kanserli hastalar, bu hastaların birinci derece yakınlarının periferal transkriptom profilleri sağlıklı kontrol grubu da dahil edilerek kantitatif olarak karşılaştırılması hedeflenmiştir. Materyal-metod: Çalışma popülasyonu, cerrahi ve sonrasında kemoterapi ile tedavi edilmiş olup, radyoterapi için kliniğimize başvuran 30 meme kanserli hasta (aile öyküsü olmayan sporadik vakalar), bu hastaların 30 kişilik birinci derece yakınları (kız kardeş veya kız çocukları) ve 30 kişilik sağlıklı, aile öyküsü negatif olan bireylerden oluşmaktadır. Total genomik RNA, her üç grupta da periferal kandan ayrılmıştır ve gen ekspresyon profilleri niceliksel olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 36 gen ürünü değerlendirilmiştir. Ancak sadece ER, HER2, p53, GATA–3, GRB–7, EGFR, MYC, BCL–2, VEGF gibi 9 genin ekspresyon profilleri kantitatif olarak ölçülebilmiştir. Bulgular: Kantitatif olarak ölçülen 9 gen profili, her 3 grup için karşılaştırıldığında, gruplar arasında fark saptanmamıştır (p<0.050). Ancak HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin gen ekspresyon profilinin ortanca kantitatif değerleri hasta grubunda, hasta yakını ve meme kanseri olmayan bireylere göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur (p<0.050). Sonuç: HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin gen profilinin kantitatif değerleri periferik kandan ölçülmüş olup, hasta grubunda, hasta yakını ve meme kanseri olmayan bireylere göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Transkriptom profili; Meme kanseri; Epigenetik. ABSTRACT Objective: Quantitative measurement of gene expression profiles in breast cancer has the potential to be an important tool. In this study, it was aimed to compare peripheral transcriptom profiles of the breast cancer patients, the first-degree relatives of breast cancer patients with including healthy control group. Material-Method: The study population consisted of 30 patients with breast cancer who were treated with surgery and chemotherapy and who applied to our clinic for radiotherapy. 30 patients with breast cancer are composed of individuals with negative family history. Total genomic RNA was separated from the peripheral blood in all three groups, and gene expression profiles were quantitatively determined. In our study, 36 gene products were evaluated. However, expression profiles of only 9 genes such as ER, HER2, p53, GATA- 3, GRB-7, EGFR, MYC, BCL-2, VEGF were quantitatively measured. Results: Nine gene profiles measured quantitatively, no difference was found between the groups (p <0.050). However, the median quantitative values of the gene expression profile of HER2, GATA3, GRB-7 and EGFR were found to be significantly higher in the patient group (p <0.050). Conclusion: The quantitative values of the gene profile of HER2, GATA3, GRB-7 and EGFR were measured from peripheral blood, and were significantly higher in the patient group. Keywords: Transcriptom profile; Breast cancer; Epigenetics.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,789 Tekil Ziyaretçi