Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.21-27
21-27 BİR İLAÇ OLAN ANKAFERD BLOOD STOPPER'IN İNSAN UMBİLİKAL VEN ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ The Effect of Ankaferd Blood Stopper as a Drug On Human Umbilical Vein Endothelial Cell Culture(HUVEC) Mehtap NİSARİ, Harun ÜLGER, Yasemin Torun ALTUNER, Mehmet Akif ÖZDEMİR, Zuhal HAMURCU ÖZET Giriş: Ankaferd kanama durdurucu (ABS) tıbbi bitki ekstraksiyonudur. ABS Thymus vulgaris, Glicirhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize edilmiş bir karışımıdır. Bu çalışmanın amacı in vitro endotel hücre çoğalmasının ABS'nin farklı zaman ve dozlarının in vitro apoptotik etkilerini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi Hastanesinde sezeryanla yapılan doğumlardan alınan göbek bağı toplardamarı PBS ile yıkandıktan sonra içine yaklaşık 10 mg/ml kollajenaz verildi ve 10 dakika 37ºC de inkübatörde bekletildi. Damar içerisindeki hücre ve kollajenaz karışımı tüp içine alındıktan ve 30 ml besi yeri ilave edildikten sonra 1000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi. Üstteki supernatant atıldı ve tüpün dip kısmında biriken hücreler üzerine 2 ml besi yeri ilave edilerek karıştırıldı ve 25 cm’lik flasklara ekildi. Thoma lamında sayılan hücreler gruplara ayrılarak her bir gruba ait kültür ortamına sırasıyla 5 µl, 25 µl and 50 µl ABS 24 saat uygulandı. Daha sonra hücrelerin canlılığı ve/veya proliferasyonu MTS testi ile tespit edildi. Bulgular: Doza bağlı olarak deney grubu hücrelerinde bir artışın olduğu görüldü. Kontrol ve deney gruplarından elde edilen ortalama hücre sayısı sırasıyla 7,68x103 (±1,7), 5,56x103(±1,09) 4,12x103(±1,14) ve 2,43x103(±0,89) idi. Deney gruplarının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deney gruplarındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Deney grupları karşılaştırıldığında yüksek dozda hücre sayısı azdı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). Ayrıca, regresyon analizinin sonuçları hücre canlılığının doza bağlı olarak azaldığını, yani dozun artmasıyla hücre ölümünün arttığını gösterdi. Sonuç: Çalışmamızda ABS'nin apoptotik etkisi HUVEC'de gösterildi. Apoptoz, bir hücrede gerçekleşen biyokimyasal, morfolojik ve moleküler değişikliklerden yararlanılarak çeşitli yöntemler aracılığı ile ölçülebilir. ABS'nin apoptotik etkisi, kanser hastalıklarının tedavisinde alternatif bir yol olabileceğini göstermektedir. Anahtar sözcükler: Ankaferd; Endotel; Umbilikal ven ABSTRACT Introduction: Ankaferd Blood Stopper (ABS) is an herbal extract. ABS comprises of standardized mixture of herbs T. vulgaris, G. glabra, V. vinifera, A. officinarum and U. dioica. The aim of this study was to investigate the in vitro apoptotic effects of the different times and doses of ABS on in vitro endothelial cell proliferation. Methods: Umbilical cord obtained at Caesarean sections from Erciyes University hospital. After washing PBS, the cord vein lumen was filled with PBS containing 10 mg/ml collagenase and incubated 10 minute at 37°C. The contents of the vein were flushed out with 30 ml medium collected in centrifuge tube then centrifugated at 1000 rpm for 10 minute. The cells were plated in 2 ml of medium at T-25 plastic flasks. The endothelial cells were incubated with only medium in control group and different concentrations of ABS (5 µl, 25 µl and 50 µl ABS) in the experimental groups for 24 h. Then the viability and/or proliferation of cells were detected by MTS assay. Results: The mean cell number were obtained from the control and experimental groups 7,68x103 (±1,7), 5,56x103(±1,09) 4,12x103(±1,14), and 2,43x103(±0,89) respectively. The cells of the experimental groups compared with the control group to the decrease in experimental groups was statistically significant (p<0,05). Experimental groups were showed a decreased cell number in HUVEC compared with the each other depended on high dose and was found to be statistically significant (p<0.05). Furthermore, the results of regression analysis showed that cell viability was decreased depending on the dose, that was, the cell death was increased as the dose was increased. Conclusion: In our study, the apoptotic effect of ABS was investigated in HUVEC. The apoptosis can be measured using various of methods by taking advantage of the biochemical, morphological, and molecular changes undergoing in a cell during this process. The apoptotic effect of ABS shows that it may be an alternative way of treating cancer diseases. Key words: Ankaferd; Endothelial; Umbilical vein
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,771 Tekil Ziyaretçi