Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.12-20
12-20 HEMŞİRELERİN OPİOİD KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI Nurses Attitudes Toward Opioid Using Ramazan BALDEMİR, Erkan Yavuz AKÇABOY , Özgen NOYAN, Şeref ÇELİK, Zeynep Nur AKÇABOY ÖZET Amaç: Opioidler, güçlü analjezik etkilerinden dolayı ağrı yönetiminde kullanılan önemli ilaçlardandır. Bununla birlikte sağlık çalışanlarında tespit edilen opiofobiye bağlı olarak ağrı tedavisinde opioid kullanımı istenen seviyelerde değildir. Bu çalışmada amaç, hemşirelerin ağrı tedavisinde opioid kullanımına yönelik tutum ve yaklaşımlarıyla, bu tutum ve yaklaşımların ağrı tedavisine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve anketin yapıldığı süre içerisinde izinli olmayan bütün hemşirelere ulaşılması hedeflendi. 31 sorudan oluşan anket formunu toplam 300 hemşire gönüllü olarak doldurmak istedi. 101 adet anket formu %33,6 katılım oranı ile doldurulmuş olarak teslim alındı. Veri analizi için SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 101 hemşirenin %80’i hastalara opioid tedavisi uygularken tedirgin olduğunu belirtmiştir. Bu tedirginliğin ana sebebi, opioidlerin potansiyel yan etkileri ve bağımlılık riski olarak tespit edildi. Hemşirelerin %67,6’sı opioidlerin yalnızca kanser hastalarında kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Hemşirelerin %58’i denetime tabi ilaçlardan olduğundan yasal sorumluluk almamak adına opioidleri hastalara uygulamak istemediğini belirtmiştir. Hemşirelerin %82’si hastalar opioid ilaç kullanmak istemezse bu konuda hastaları desteklediklerini belirtmiştir. Hemşirelerin %36,1’i opioid grubu olmayan bazı ilaçları opioid grubu olarak bilmektedir. Sonuç: Bu çalışmada, opioid kullanımı ile ilgili olarak, hemşirelerde yetersiz bilgi ve önyargıların olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle, opioidlerle ilgili hemşirelere verilecek eğitimlerin gereklilik olduğunu ve bu eğitimlerin düzenli olarak verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Sözcükler: Opioid; Analjezikler; Kronik ağrı; Hemşireler ABSTRACT Aim: Opioids are important drugs used in pain management due to their strong analgesic effects. However; depending on the opiophobia detected in health workers, the use of opioids in the treatment of pain is not at the desired level. The aim of this study was to determine the effects of its attitudes and approaches on the treatment of pain with the attitudes and approaches of the nurses in the treatment of pain. Method: After the approval of the ethical committee, it was aimed to reach all the nurses working at the Ankara Numune Training and Research Hospital during the period of the questionnaire. A total of 300 nurses volunteered to fill the questionnaire consisting of 31 questions. 101 questionnaires were completed with a participation rate of 33.6%. SPSS Statistics program was used for data analyses. Results: 80% of the participants(n=101) stated that they were anxious when giving opioid therapy. Main reason of this anxiety was the potantial side effects of opioids and risk of addiction 67.6% of participants think that opioids should only be used in cancer patients. 58% of participants didn’t want to give opioids to avoid taking legal responsibility. 82% of participants if patients do not want to use opioids, they will support patients in this regard. 36.1% of participants didn’t know what drugs are opioid. Conclusion: In this study, it was concluded that there was insufficient information and prejudices about the use of opioids in nurses. For this reason, we think that the training that will be given to the nurses about the opioids is necessary and that these trainings should be given regularly. Keywords: Opioid; Analgesics; Cronic pain; Nurses
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,826 Tekil Ziyaretçi