Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.7-11
7-11 İSKEMİK MİTRAL YETMEZLİKTE KAPAK REPLASMANI VE TAMİR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the Surgical Results Between Valve Replacement and Repair in the Treatment of Mitral Insufficieny Veysel BAŞAR, Ertekin Utku ÜNAL, Ufuk TÜTÜN, Hakkı Zafer İŞCAN, Cemal Levent BİRİNCİOĞLU ÖZET Amaç: İskemik kalp hastalığına bağlı gelişen mitral yetmezlik, halen operatif mortalitesi yüksek seyirli bir hastalıktır. Cerrahi prosedür olarak halen bir fikir birliği sağlanmamıştır. Bu çalışmada İskemik Mitral Yetmezlikte (İMY), mitral kapak replasmanı (MVR) ve tamir sonuçlarının karşılaştırılarak, birbirlerine üstünlüklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: 2007 ve 2011 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İMY nedeniyle opere edilen 36 hasta incelenmiştir. Hastaların (38.9%) kadın, 22’si (61.1%) erkekti. 20 hastaya MVR, 16 hastaya mitral rekonstrüksiyon yapıldı. Her iki grupta bütün vakalarda koroner bypass mevcuttu. Hastalarda preoperatif risk faktörleri, mitral yetersizliğin derecesi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, prepostoperatif fonksiyonel klasifikasyonları, aort kros klemp ve kardiyopulmoner bypass süreleri, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri belirlendi. Bulgular: MVR yapılan grupta preoperatif diyastolik çap ve kontrol diyastolik çap arasında anlamlı olarak fark saptanmıştır (p=0.016). Bu grupta diyastolik çaptaki düzelme tamir grubuna göre istatistiksel olarak daha iyi çıkmıştır. Ayrıca preoperatif fonksiyonel kapasite (FK) ve kontrol FK arasında, düzelme yönünde anlamlı fark bulunmuştur (p=0.008). Erken dönem mortalite görülen hastalar incelendiğinde MVR yapılan grupta 6 hasta, tamir grubunda 5 hasta exitus oldu. Mortalite görülen 11 hasta ile sağ kalan hastalar preoperatif ejeksiyon fraksiyonu (EF) yönünden karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.986) Sonuç: İMY‘de öncelikle mitral tamir önerilse de, son zamanlarda bazı çalışmalarda da önerildiği gibi, MVR yapılması mitral yetmezliğin tam giderilmesini sağlayıp, reoperasyon riskini azaltmaktadır. Anahtar Sözcükler; İskemik Mitral Yetmezlik, Koroner Arter ByPass, Mitral Kapak Replasmanı, Mitral Tamir ABSTRACT Objective: Mitral insufficiency due to ischemic heart disease is still a disease with high operative mortality. There is still no consensus as surgical procedure. In this study, it is aimed to reveal the superiority of ischemic mitral insufficiency (IMI), mitral valve replacement (MVR) and repair results. Materials and Methods: 2007 and High-Turkey Training and Research Hospital between the years of 2011, 36 patients were operated for IMI was examined. The patients (38.9%) were female and 22 (61.1%) were male. MVR was performed in 20 patients and mitral reconstruction was performed in 16 patients. There was coronary bypass in all cases. Preoperative risk factors, degree of mitral regurgitation, left ventricular ejection fractions, pre-postoperative functional classifications, aortic cross clamp and cardiopulmonary bypass duration, intensive care and hospital stay were determined. Results: There was a significant difference between preoperative diastolic diameter and control diastolic diameter in the MVR group (p = 0.016). In this group diastolic diametric improvement was statistically better than the repair group. Furthermore, there was a significant difference between the preoperative functional capacity (FC) and control FC in terms of improvement (p = 0.008). When the patients with early mortality were examined, 6 patients in the MVR group and 5 patients in the repair group died. There was no significant difference between 11 patients with mortality and the survivors in terms of preoperative ejection fraction (EF) (p = 0.986). Conclusion: Although mitral repair is recommended in IMI, as recently suggested in some studies, MVR provides complete removal of mitral insufficiency and reduces the risk of reoperation. Keywords: Ischemic Mitral Insufficiency, Coronary Artery By-Pass Grafting, Mitral Valve Replacement, Mitral Repair
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,812 Tekil Ziyaretçi