Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.140-145
140-145 MCF-7 VE PC-3 HÜCRE HATLARINDA, HÜCRE CANLILIĞI VE DNA HASARI ÜZERİNE TRPV4 ANTAGONİSTİ RN 1734'ÜN ETKİLERİ Effect of TRPV4 Antagonist RN 1734 on DNA Damage and Cell Viability in MCF-7 and PC-3 Cell Lines Murat ÇAKIR, Yavuz ERDEN ÖZET Amaç: Hücre içi kalsiyum (Ca2+) sinyali; hücre proliferasyonu ve farklılaşması, gen transkripsiyonu, apoptozis gibi birçok hücresel süreçte rol oynar. Yapılan çalışmalarda Ca2+ sinyalinin kanser ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) kanalları hücre zarında bulunan Ca2+ geçirgen non-selekif katyon kanalıdır. TRPV4 kanalları vücutta birçok dokuda yaygın olarak eksprese edilmektedir. Hücre içi Ca2+ miktarının düzenlenmesinde etkisi olan TRPV4 kanallarının kanser hücrelerinin proliferasyonu, apoptozis, migrasyonu ve tümor anjiogenezi ile ilgili önemli rolleri olduğu görülmüştür. Biz bu çalışmada TRPV4 antagonisti olan RN 1734’ün, insan prostat (PC-3) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatlarında hücre canlılığı ve DNA hasarı üzerine etkilerini araştırdık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda insan prostat (PC-3) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatları kullanıldı. RN 1734 1, 5, 25, 50 ve 100 µM’lik konsantrasyonlarda, 24 saatlik PC-3 ve MCF-7 hücre canlılığına olan etkisi 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) yöntemiyle ölçüldü. RN 1734’ün DNA hasarına etkisi Comet yöntemine göre belirlendi. Bulgular: 24 saat süreyle RN 1734’ün özellikle 50 ve 100 µM’lik konsantrasyonlarıyla inkübe edilen PC-3 ve MCF-7 hücrelerde canlılık düzeyi önemli ölçüde azaldı (p<0.05). Ayrıca 100 µM’lik konsantrasyonda RN 1734 uygulaması sonrası hücre DNA hasarı düzeyinde anlamlı artışın olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Biz bu çalışmada TRPV4 antagonisti olan RN 1734'ün, PC-3 ve MCF-7 hücre hatlarında hücre canlılığını azalttığını ve DNA hasarına neden olduğunu bulduk. Bizim bulgularımız, TRPV4 antagonisti uygulanmasının kanser hücrelerine karşı yeni bir tedavi yaklaşımı olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar kelimeler: RN 1734; TRPV4; Kanser; PC-3; MCF-7; Comet yöntemi; MTT ABSTRACT Aim: Intracellular calcium (Ca2+) signal pathway has a role in cell proliferation and differentiation, gene transcription and apoptosis. Studies have shown that Ca2+ signal is related to cancer. Transient receptor potential vanilloid 4 channels are Ca2+ permeable non-selective cation channels in the cell membrane. TRPV4 channels are commonly expressed in many tissues in the body. TRPV4 channels, which have an effect on the regulation of intracellular Ca2+ levels, have been shown to have important roles in the proliferation, apoptosis, migration and tumor angiogenesis of cancer cells. In this study, we investigated the effects of RN 1734, TRPV4 antagonist, on cell viability and DNA damage in human prostate (PC-3) and human breast (MCF-7) cancer cell lines. Materials and Methods: Human prostate (PC-3) and human breast (MCF-7) cancer cell lines were used in our study. The effect of RN 1734 on 1, 5, 25, 50 and 100 µM concentrations on 24-hour PC-3 and MCF-7 cell viability was determined by 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) method. The effect of RN 1734 on DNA damage was determined according to Comet Assay method. Results: The viability of PC-3 and MCF-7 cells, which were incubated for 24 hours with RN 1734, especially at concentrations of 50 and 100 µM, was significantly reduced (p<0.05). In addition, there was a significant increase in cell DNA damage level after RN 1734 100 µM concentration application (p <0.05). Conclusions: In this study, we found that RN 1734, TRPV4 antagonist, reduces cell viability and causes DNA damage in PC-3 and MCF-7 cell lines. Our findings suggest that administration of TRPV4 antagonist may be a new therapeutic approach to cancer cells. Keywords: RN 1734; TRPV4; Cancer; PC-3; MCF-7; Comet assay; MTT
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,498 Tekil Ziyaretçi