Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.135-139
135-139 VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Visceral Adiposity Index And Coronary Artery Disease Yaşar TURAN, Vahit DEMİR ÖZET Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. KAH riski açısından visseral adipozite, tek başına kilo fazlalığından daha değerli bir göstergedir. Biz bu çalışmada, tanı amaçlı elektif koroner anjiyografi yapılan hastalarda visseral adipozite indeksi (VAİ) ile KAH varlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında tanısal koroner anjiyografi uygulanan 120 hastanın verileri kullanıldı. Koroner anjiyografiler geriye dönük olarak incelendi. En az bir koroner arterinde %50 ve üzerinde darlığı olan hastalar KAH grubuna (n=75), belirgin koroner darlığı olmayan hastalar (n=45) kontrol grubuna alındı. Hastaların demografik özellikleri, boy, kilo, bel çevreleri ve tetkik sonuçları kaydedildi. VAİ skorları kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı hesaplandı. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, açlık serum glukoz (p=0.025) ve VAİ (p = 0.014) KAH grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. KAH grubunda SYNTAX skoru, açlık glukoz (p = 0.011), trigliserid (p = 0.048) ve VAİ (p=0.003) ile pozitif olarak korele idi. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde, açlık serum glukozu (p=0.012) ve VAİ (p =0.008) SYNTAX skorunun bağımsız prediktörü olarak tespit edildi. Sonuç: Koroner arter hastalığının takibinde değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi çok önemlidir. Basit bir skorlama olan VAİ, KAH riskini belirlemek için kullanışlı bir yöntem olabilir. Anahtar Sözcükler: Koroner arter hastalığı; Obezite; Visseral adipozite ABSTRACT Aim: Coronary artery disease (CAD) is an important cause of morbidity and mortality worldwide. In terms of CAD risk, visceral adiposity is a more valuable indicator than weight alone. In this study, we aimed to evaluate the relation of visceral adiposity index (VAI) with the presence and severity of CAD in patients undergoing diagnostic coronary angiography. Methods: In this retrospective study, data of 120 patients who underwent diagnostic coronary angiography between January 2018 and December 2018 were used. Coronary angiograms of the patients were evaluated retrospectively. Patients with at least 50% stenosis in one or more coronary artery were included in the CAD group (n = 75) and patients without significant coronary stenosis (n = 45) were included in the control group. Demographic characteristics, height, weight, waist circumference and laboratory results were recorded. VAI scores were calculated separately for male and female patients. Results: Fasting serum glucose (p = 0.025) and VAI (p = 0.014) were significantly higher in CAD group when compared with control group. SYNTAX score was positively correlated with fasting glucose (p = 0.011), triglyceride (p = 0.048) and VAI (p = 0.003) in the CAD group. In multivariate linear regression analysis, fasting serum glucose (p = 0.012) and VAI (p = 0.008) were determined as independent predictors of SYNTAX score. Conclusion: The determination and management of modifiable risk factors is very important in the followup of patients with CAD. As a simple scoring method, VAI may be useful for determining the risk of CAD. Keywords: Coronary artery disease; Obesity; Visceral adiposity
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,475 Tekil Ziyaretçi