Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.128-134
128-134 POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ) Traumatic Popliteal and Infrapopliteal Arterial Injuries(Findings, Risk Factors and Treatment) İlker AKAR ÖZET Amaç: Popliteal ve infrapopliteal travmatik arteriyel yaralanmayı takiben uzuv kaybı, hastanın yaşamı ve işlevselliği üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde retrospektif olarak tedavi edilen popliteal ve infrapopliteal arter yaralanmalarının sonuçlarını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ve Kasım 2018 arasında; Travmatik popliteal ve infrapopliteal arter yaralanmaları nedeniyle acil cerrahi geçiren 30 hasta analiz edildi. Bulgular: Hastaların 27’si (% 90) erkek ve 3’ü (% 10) kadın idi. Yaralanma şekli olguların% 43'ünde bıçak yaralanması (Grup 1),% 23,3'ünde (Grup 2) ateşli silah yaralanması ve % 33,3'ünde (Grup 3) künt travma vardı. Ortalama MESS skoru tüm olgularda 3.90 iken Grup 1'de 3.15 ± 1.57, Grup 2'de 4 ± 0.82 ve Grup 3'te 4.8 ± 1.32 idi. Amputasyona giden 3 vaka da künt travma nedeniyle oluşmuştu. Delici-kesici alet yaralanması olan hastalarda diğer yaralanma tiplerine göre daha kısa bir hastanede yatış süresi gözlendi (p <0.001). Uygulanan cerrahi teknikler; primer tamir 8 (% 20,5), ters safen ven interpozisyonu 20 (% 51,2), ligasyon 11 (% 28,2) idi. Grup 1'de bir hastada, Grup 2'de 4 hastada ve Grup 3'te 1 hastada kompartman sendromu gelişti. Amputasyon uygulanan 3 hasta grup 3’de idi. Sonuç: Fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleriyle doğru ve hızlı tanı koymak, uygun yöntemlerle revaskülarizasyon sağlamak, gerektiğinde fasiyotomi yapmak hastayı ve ekstremiteyi kurtarmak için önemlidir. Anahtar Kelimeler: Travma; Arteryel yaralanma; Popliteal arter; Dizaltı arterler ABSTRACT Objective: Limb loss following popliteal and infrapopliteal traumatic arterial injury has serious implications on the patient’s life and functionality. The objective of this study is to review popliteal and infrapopliteal arterial injuries treated in our clinic retrospectively. Material and Methods: Between January 2012 and November 2018; 30 patients whom underwent emergency surgery due to traumatic popliteal and infrapopliteal arterial injuries were analyzed. Results: There were 27 (90%) males and 3 (10%) females. The mechanism of injuries was stab wounds in 43% of the cases (Group 1), gunshot wounds in 23,3% (Group 2) and blunt trauma in 33.3% (Group 3). The mean MESS score was 3.90 in all cases, while it was 3.15±1.57 in Group 1, 4±0.82 in Group 2 and 4.8±1.32 in Group 3. All 3 cases of amputation were resulted from blunt trauma. A shorter length of hospitalization was observed in patients with stab wounds compared to other injury types (p<0.001). Primary repair was performed in 8 (20.5%), reverse saphenous vein interposition in 20 (51.2%), and ligation was in 11 cases (28.2%). Compartment syndrome was developed in one patient in Group 1, 4 patients in Group 2 and 1 in Group 3. Three patients were undergone in group 3. Conclusion: It is important to provide accurate and rapid diagnosis by physical examination, appropriate imaging methods and providing revascularization with appropriate methods and performing fasciotomy, when necessary, in order to save the patient and related extremity. Key words: Trauma; Arterial injury; Popliteal artery; Infrapopliteal arteries.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,458 Tekil Ziyaretçi