Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.121-127
121-127 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ Determining Nursing Students’ Knowledge and Practice Level of Breast Self Examination Rukiye HÖBEK AKARSU, Selda YÜZER ALSAÇ ÖZET Amaç: Tanımlayıcı türde olan bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) bilme ve uygulama durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde bir üniversitenin hemşirelik bölümüne kayıtlı 219 kız öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %49.3’ünün KKMM bildiği, bu öğrencilerin de %12.1’inin düzenli olarak KKMM yaptığı saptandı. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısının KKKMM bilmekte ancak çok azı KKMM uygulamaktadır. Sonuç: Öğrencilerin bazı sağlıklı yaşam biçimi davranışları KKMM bilme ve uygulama durumlarını etkilememektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Kendi kendine meme muayenesi; bilgi düzeyi ABSTRACT Objectives: This descriptive study was undertaken to determine nursing students’ knowledge and practice levels of breast self examination (BSE) and to explore factors that affected these levels. Materials and Methods: The sample of the study was composed of 219 girl students who studied at a nursing school of a university located in Central Anatolia Region. To collect data, a questionnaire form was designed using the literature. The data were processed through computers. To assess the data; numbers, percentage distributions and Chi-square test were employed. Findings: It was identified that 49.3% of the students was knowledgeable of BSE and 12.1% of these students regularly performed BSE. Nearly half of the participating students knew BSE but only small number of them performed BSE. Conclusion: Some of the student’s healthy life style behaviors did not affect knowledge and practice levels of breast self examination (BSE). Key Words: Nursing; Breast self examination; level of knowledge
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,438 Tekil Ziyaretçi