Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.114-120
114-120 ŞİZOFRENİ HASTALARINDA GÖZÜN ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Schizophrenia Bekir KUÇUK, Ozgul KARAASLAN,Yunus HACIMUSALAR, Seray ASLAN BAYHAN,Hasan Ali BAYHAN ÖZET Amaç: Bu çalışmada, şizofreni hastalığının gözün arka segment yapılarından retina sinir lifi tabakası (RSLT), santral makülar kalınlık (SMK), koroidal kalınlık (KK) ve lamina kribroza (LK) ölçümleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya şizofrenisi bulunan 35 hasta ve 35 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Her hastanın yalnızca sağ gözü çalışılmıştır. Fourier domain optik koherens tomografi (OKT) ile her kadrandan RSLT kalınlığı, KK, SMK, LK kalınlığı ve LK derinliği (LKD) ölçümleri yapılmıştır ve her değer gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş ve cinsiyet dağılımları benzerdi (p=0.528 ve p=0.299). Ortalama, superior, inferior, nazal ve temporal RSLT kalınlıkları şizofrenisi bulunan hastalarda, kontrollere göre anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla; p<0.001, p<0.001, p=0.001, p=0.002 ve p<0.001). Fovea altı ve çevresindeki ortalama KK ölçümleri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermiyordu (fovea altı; p=0.676, 1.5 mm nazal; p=0.632, 3 mm nazal; p=1.000, 1.5 mm temporal; p=0.811, 3 mm temporal; p=0.145). Ortalama SMK gruplar arasında benzerdi (p=0.678). LK kalınlığı ve LKD, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermiyordu (p=0.816 ve p=0.161). Sonuçlar: Tüm kadranlardaki RSLT kalınlıkları şizofreni hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşüktü. Fakat SMK, fovea altı ve çevresi KK, LK kalınlığı ve LKD ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Bu bulgular şizofreni hastalarında nöron kayıplarının görüntülenmesinde, RSLT kalınlığının değerlendirildiği OKT’nin kullanılabileceğini gösterdi. Anahtar kelimeler: Şizofreni; Retina sinir lifi tabakası; Koroidal kalınlık; Lamina kribroza kalınlığı; Makülar kalınlık ABSTRACT Purpose: We aimed to evaluate the effects of schizophrenia on posterior ocular structures including the retinal nerve fiber layer (RNFL), central macular thickness (CMT), choroidal thickness (CT) and lamina cribrosa (LC) measurements. Methods: A total of 35 patients with schizophrenia and 35 healthy individuals were enrolled. Only the right eye of each participant was tested. RNFL thickness in all quadrants, CT, CMT, LC thickness, and LC depth (LCD) measurements were performed using Fourier domain optic coherence tomography (OCT), and each variable was compared between groups. Results: The mean age and sex distributions were similar between groups (p=0.528 and p=0.299, respectively). The average, superior, inferior, nasal, and temporal RNFL thicknesses were significantly lower in schizophrenia patients than in controls (p<0.001, p<0.001, p=0.001, p=0.002 and p<0.001, respectively). The mean subfoveal and perifoveal CT were not significantly different between the groups (subfoveal; p=0.676, 1.5 mm nasal; p=0.632, 3 mm nasal; p=1.000, 1.5 mm temporal; p=0.811, 3 mm temporal; p=0.145). The mean CMT was similar among the groups (p=0.678). LC thickness and LCD were not statistically significant between groups (p=0.816 and p=0.161). Conclusions: We demonstrated that RNFL thicknesses in all quadrants were significantly lower in schizophrenia patients than in control subjects. However, there were no significant differences in the CMT, perifoveal and subfoveal CT, LC thickness, and LCD between the groups. These results suggest that OCT can be used to image neuronal loss by evaluating the RNFL in patients with schizophrenia. Keywords: Schizophrenia; Retinal nerve fiber layer; Choroidal thickness; Lamina cribrosa thickness; Macular thickness
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,417 Tekil Ziyaretçi