Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.108-113
108-113 NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Is It Possible to Use Neutrofil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratio as a Predictive Marker for Azoospermia and Abnormal Semen Parameters? Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Sercan SARI, Volkan SELMİ, Abdullah GÜREL,Emin GÜRTAN, Ayşen CANİKLİOĞLU, Levent IŞIKAY ÖZET Amaç: Erkek faktörlü infertilite toplunda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada amacımız basit ve ucuz bir tetkik olan tam kan sayımı parametrelerini kullanarak, pro-inflamatuar belirteçler olan nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranlarının, azoospermi, oligoastenozoospermi ve normal sperm parametrelerinde prediktif olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Kliniğimize erkek faktörlü infertilite araştırılması nedeniyle başvurmuş ve çalışma kriterlerini sağlayan 358 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar Azoospermi grubu (Grup 1), Oligoastenoteratozoospermi grubu (Grup 2), Normal sperm parametrelerine sahip grup (Grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gruplar nötrofil, lenfosit, platelet değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Demografik veriler ile nötrofil, lenfosit ve platelet değerleri açısından gruplar arası anlamlı fark saptanmadı. Nötrofil/Lenfosit oranı ve Platelet/Lenfosit oranı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (sırasıyala p: 0,745, p: 0,998). Sonuç: Azospermi ve oligoastenoteratozoospermi olasılığını öngörebilmek için NLO ve PLO değerlerini prediktif bir marker olarak kullanılmasını önermiyoruz. Anahtar Sözcu¨kler: Azospermi; Nötrofil/Lenfosit Oranı; Platelet/Lenfosit Oranı ABSTRACT Objective: Male factor infertility is a common disease. In this study, we aimed to investigate the predictability of neutrophil / lymphocyte and platelet / lymphocyte ratios in azoospermic, oligoasthenozoospermic and normal semen parameters by using whole blood count parameters which are simple and inexpensive. Material and Methods: The data of 358 patients who admitted to our clinic due to male factor infertility were investigated retrospectively. The patients were divided into three groups as azoospermia group (Group 1), oligoastenoteratozoospermia group (Group 2) and normal group (Group 3). The groups were compared in terms of neutrophil, lymphocyte, platelet values, neutrophil / lymphocyte ratio and platelet / lymphocyte ratios. Results: No significant difference was found between the groups in terms of demographic data, neutrophil, lymphocyte and platelet values. There was no statistically significant difference in Neutrophil / Lymphocyte ratio and Platelet / Lymphocyte ratio (p: 0.745, p: 0.998). Conclusion: We do not recommend the use of NLR and PLO to predict the probability of azoospermia and oligoasthenoteratozoospermia. Keywords: Azoospermia; Neutrophil/Lymphocyte Ratio; Platelet/ Lymphocyte Ratio
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,461 Tekil Ziyaretçi