Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.103-107
103-107 GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OLGULARINDA SKAR ÖZELLİKLERİNİN İNTRAPERİTONEAL ADEZYONLAR İLE İLİŞKİSİ Relationship Between Scar Characteristics and Intraperitoneal Adhesions in Repeated Cesarean Deliveries Özgür KAN, Ayşegül ALKILIÇ ÖZET Amaç: Sezaryen ile doğum oranlarının artması adezyon formasyonu ilişkili komplikasyonlarda artışa neden olmaktadır. Morbidite ve mortalite ilişkili bu komplikasyonları preoperatif öngörebilmek, perinatal sonuçlarda belirgin iyileşme sağlayabilir. Çalışmanın amacı geçirilmiş sezaryen öyküsü olan olgularda skar özellikleri ile intraperitoneal adezyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Materyal ve metot: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya, üniversite hastanesinde, geçirilmiş sezaryen endikasyonu ile elektif sezaryen ile doğum yapacak ve dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 101 hasta dahil edilmiştir. Sezaryen skar özellikleri (pigmentasyon, cilt ile ilişkisi) preoperatif not edilmiştir. Takiben intraperitoneal adezyon varlığına göre hastalar iki gruba ayrılmış ve perinatal sonuçlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve gravida sayıları anlamlı fark izlenmemiştir (p?0.05). İntraperitoneal adezyon olan hastalarda hiperpigmente skar varlığı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (%43 vs %15, p?l0.001). Çevre cilt ile skar ilişkisi eleve, aynı düzlemde ve deprese olarak sınıflandırıldığında, gruplar arasında skar yüksekliği açısından fark saptanmamıştır (p=0.21). Sonuç: Skar özelliklerinin değerlendirilmesi, sezaryen sonrası bağ doku iyileşmesini pratik ve objektif şekilde yansıtabilir. Ek olarak, bağ dokusu iyileşmesinin başka bir sonucu olan adezyon formasyonu gelişimini öngörmede etkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle pigmentasyon artışının preoperatif değerlendirilmesi ile batın içi yapışıklıklar hakkında bilgi sahibi olunabilir. Anahtar Kelimeler: Skar; Adezyon; Sezaryen; Pigmentasyon ABSTRACT Objectives: Rising cesarean delivery (CD) rates leads to an increase in the adhesion related complications. Prediction of these complications preoperatively may provide a significant improvement in perinatal outcomes. The aim of this study was to evaluate the relationship between scar characteristics and intraperitoneal adhesions in patients with a history of repeat CD. Materials and Method: A total of 101 patients who underwent elective CD due to prior CD history were included in this prospective study. Cesarean scar characteristics (pigmentation and association with surrounding skin) were noted preoperatively. Subsequently, patients were divided into two groups in terms of presence of intraperitoneal adhesion and the perinatal outcomes were evaluated. Results: Age, body mass index (BMI) and gravidity were comparable between the groups (p?0.05). Hyperpigmented scarring was significantly higher in patients with intraperitoneal adhesion (43% vs 15%, p?0.001). There was no significant difference in scar height between the groups when the incision site classified as elevated, abreast and depressed from the surrounding skin (p=0.21). Conclusion: Evaluation of scar characteristics may reflect healing process of the connective tissue after CD. In addition, it is thought that evaluating scars might be feasible in predicting adhesion formation, which is another result of connective tissue healing. In particular, analyzing pigmentation rates preoperatively might help predicting intraabdominal adhesions. Key Words: Scar; Adhesion; Cesarean; Pigmentation
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,442 Tekil Ziyaretçi