Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.93-102
93-102 GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ Effect of Grape Seed Extract of Silver Nanoparticles on TNF-? and BNP Expression and Histologic Changes in Endotoxic Heart Tissue Züleyha DOĞANYİĞİT, Fatma ÖZTÜRK KÜP, Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Burçin OÇAK, Ali Tuğrul AKİN ÖZET Lipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasında ve tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin en önemli problemlerinden biridir. Bu çalışmada, endotoksik şok üzerine üzüm çekirdeği kullanılarak biyolojik olarak sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP) koruyucu bir etkisi olup olmadığının kalp dokusundaki histolojik değişiklikler ve beyin natriüretik peptid (BNP) ekspresyonlarındaki değişimler ortaya konularak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için 80 adet Wistar albino cinsi yetişkin erkek sıçan 8 eşit gruba ayrılmıştır. Çalışma sonucunda Kontrol ve AgNP uygulanan gruplarda sağlıklı normal bir kalp görüntüsü izlenirken, LPS uygulanan grupta hücre çekirdeklerinde küçülme ve yapısal olarak düzensizlik görülmüştür. LPS ile birlikte AgNP uygulanan gruplarda normale yakın görüntü izlenmiştir. Tümör nekroze edici faktör-alfa (TNF-?) ve BNP immünreaktivite sonuçlarının LPS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı, LPS ile birlikte AgNP uygulanan gruplarda ise artmış olan TNF-? ve BNP immünreaktivitesinin kontrol grubuna benzer şekilde olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: LPS; Gümüş nanopartikül; Üzüm çekirdeği ekstresi; Protoantosiyanidin, BNP; TNF- ? ABSTRACT Objectives: Although many strategies have been developed to understand and treat the pathophysiological mechanisms of endotexemia induced by lipopolysaccharide (LPS), it is still one of the most important problems of intensive care units. In this study, we aimed to determine whether there is a protective effect of biologically synthesized silver nanoparticles (AgNP) on endotoxic shock by using grape seed to reveal the changes in brain natriuretic peptide (BNP) expressions and histological changes in heart tissue. 80 Wistar albino adult male rats were divided into 8 equal groups. At the end of the study, while a healthy normal heart image was observed in control and AgNP treated groups, cell nuclei were reduced and structurally irregular in the LPS group. In the groups treated with LPS and AgNP, a close to normal image was observed. Tumor necrosis factor-alpha (TNF- ?) and BNP immunoreactivity results were significantly increased in the LPS group compared to the control group, whereas increased TNF- ? and BNP immunoreactivity were found to be similar to the control group in AgNP treated groups with LPS. Keywords: LPS; Silver nanoparticle; Grape seed extract; Protoantosiyanidin; BNP; TNF- ?
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,419 Tekil Ziyaretçi