Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.87-92
87-92 İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI Mid-Term Results of Primary Repair and Plantaris Tendon Augmentation Technique in Neglected Achilles Tendon Rupture Enes ULUYARDIMCI, Süleyman Bülent BEKTAŞER,Muhammed Nadir YALÇIN, İbrahim BOZKURT, Durmuş Ali ÖÇGÜDER, Ahmet Şükrü SOLAK ÖZET Amaç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerine uyguladığımız primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentasyon tekniğinin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasında ihmal edilmiş Aşil tendon rüptürü nedeniyle, primer onarım ve plantaris tendonuyla ögmentasyon tekniği ile cerrahi tedavi uyguladığımız yirmi hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar son takiplerde klinik olarak Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Topluluğu (AOFAS) arka ayak skoru, Vizüel Ağrı Skalası (VAS) skoru, baldır çevresi uzunluğu, topuk yükseltme testi ve ayak bileği eklem hareket açıklığı dereceleri ile değerlendirildi. Bulgular: Yaralanma ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 7,8 (4-16) hafta olarak bulundu. Ameliyat sırasında tendon güdükleri arasındaki ortalama defekt miktarı 44 (30-75) mm olarak ölçüldü. Ortalama takip süresi 62 (56-84) aydı. Son takiplerde AOFAS skoru ortalaması 93,6 (86-100) olarak bulundu ve VAS skoru tüm hastalarda sıfırdı. Ortalama baldır çevresi uzunluğu, ayak bileği plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon dereceleri etkilenmemiş taraf ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p değerleri sırasıyla 0,40-0,59-0,68). Bir hasta hariç tüm hastalar topuk yükseltme testini gerçekleştirebilmekteydi. Bir hastada antibiyotik tedavisi ile iyileşen yüzeysel cilt enfeksiyonu gözlendi. Hiçbir hastada derin ven trombozu, cilt nekrozu ve tekrar rüptür tespit edilmedi. Sonuç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerinde, primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentasyon tekniği, orta dönemde, klinik ve fonksiyonel olarak başarılı sonuçlar ile ilişkilidir Anahtar Sözcükler: Aşil; Tendon; Rüptür; İhmal edilmiş; Kronik; Plantaris. ABSTRACT Objective: To assess clinical and functional outcomes of primary repair and plantaris tendon augmentation technique employed in neglected Achilles tendon rupture. Methods: We retrospectively reviewed 20 patients underwent surgical treatment with primary repair and plantaris tendon augmentation technique for neglected Achilles tendon rupture between 2011 and 2014. At the last follow-up, the patients were clinically assessed by American Orthopedic Foot & Ankle Society (AOFAS) hindfoot score, Visual Analogue Scale (VAS) score, calf circumference, single-limb heel rise test and range of motion in ankle. Results: Mean time from rupture to surgery was 7.8 weeks (range 4-16 weeks). The mean gap was 44 mm (range 30-75 mm). Mean postoperative follow-up period was 62 months (range 56-84 months). At the last follow-up, mean AOFAS score was 93.6 (range 82-100) while VAS score was found as zero in all patients. No significant difference was detected in mean calf circumference and plantar flexion and dorsiflexion range of ankle between involved site and contralateral intact site (p=0.40; p=0.59 and p=0.68, respectively). One patient suffered from superficial skin infection which was treated successfully with antimicrobial therapy. There were no cases of deep-vein thrombosis, skin necrosis, or re-rupture. Conclusion: In neglected Achilles tendon rupture, primary repair and plantaris augmentation technique is associated with successful clinical and functional outcomes at mid-term. Keywords: Achilles; Tendon; Rupture; Neglected; Chronic; Plantaris
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,394 Tekil Ziyaretçi