Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.82-86
82-86 VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ The Effect Of Body Mass Index On Pregnancy And Neonatal Results Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI,Taylan ONAT, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik olmayan gebelerin vücut kitle indeksinin maternal ve fetal sonuçlara etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan ve dosya kayıtlarına tam olarak ulaşılan 37 hafta üstü, 360 gebe dahil edilmiştir. Gebeler vücut kitle indeksi <30 ve ?30 olanlar olarak ikiye ayrıldı. Gebeliğinde diyabetes mellitus ve hipertansiyon gibi komplikasyon gelişen kadınlar ve 37 hafta altı gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. İstatistiksel analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) versiyon 20.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 28.24±5.74, VKİ ortalamaları 30,49±4,85, son adet tarihine göre gebelik haftası ortalamaları 38.39±2.22 idi. Obez olan ve olmayan gruplar arasında makrozomik fetus, ikiz gebelik ve sezaryen oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0.007, p=0.041, p=0.046). Sonuç: Çalışmamızda diyabetik olmayan gebelerde obezitenin sezaryen oranlarını artırdığı, yenidoğanda pH değerlerinin düşmesine neden olduğu ve özellikle makrozomi insidansını artırdığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi; Gebelik; Neonatal sonuçlar ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Body Mass Index in non-diabetic pregnant women on maternal and fetal outcomes. Method: Between January 2016- December 2017, 360 pregnant women who were delivered in the term in our clinic and whose records were fully accessible were included in the study. The study groups were divided into two as < 30 and ? 30 according to BMI. Pregnant women who had complications such as diabetes mellitus and hypertension and pregnant women under 37 weeks of gestation were excluded from the study. Statistical analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) version 20.0 software. Results: The mean age of the patients included in the study was 28.24 ± 5.74, their average BMI was 30.49 ± 4.85 and the mean gestational week according to the last menstrual period was 38.39 ± 2.22. A statistically significant difference was found between obese and non-obese groups in terms of the macrosomic fetus, twin pregnancy and cesarean rates (p = 0.007, p = 0.041, p = 0.046, respectively). Conclusions: In our study, it was found that obesity increased cesarean rates in non-diabetic pregnant women, decreased the pH values in newborn and increased the incidence of macrosomia. Keywords: Body mass index; Pregnancy; Neonatal results
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,372 Tekil Ziyaretçi