Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.71-75
71-75 İLERİ EVRE/REKÜREN OVER KANSERİ NEDENİYLE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONYAL KEMOTERAPİ (HIPEC) UYGULADIĞIMIZ HASTALARDAKİ PEROPERATİF TECRÜBEMİZ Our Peroperative Experience in Patients who Underwent Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (Hipec) For Advanced Stage/Recurrent Ovarian Cancer Oğuzhan KURU, Mehmet GÖKÇÜ ÖZET Amaç: İleri evre/reküren over kanseri nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve Hipertermik İntraperitonyal Kemoterapi (HIPEC) uyguladımız hastalardaki peroperatif morbidite ve mortaliteyi araştırdık. Yöntem: Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında HIPEC uyguladığımız hastaların elektronik dosyaları ve takipleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Nihai patolojisi musinöz apandiks tümörü gelen 1 vaka dışlandığında peritonyal karsinomatozis nedeniyle toplam 18 hastaya ileri cerrahi ve HIPEC uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 54,6 (aralık, 22-76 yaş) idi. Median preoperatif CA125 değeri 64 U/ml (aralık, 6-4756 U/ml) idi. 3 hasta rekürens nedeniyle, 15 hasta (11 interval, 4 first-look cerrahi) ise primer olarak opere edildi. Hastaların hepsine peritonektomi prosedürü, 4 hastaya ise beraberinde barsak rezeksiyonu uygulandı. Ortalama operasyon süresi 323,5 dakika (aralık, 180- 495 dakika) idi. En sık gözlenen dahili morbidite, kan transfüzyonu (83.3%, 15/18); cerrahi morbidite ise yara yeri enfeksiyonu (%16.6, 3/18) bulundu. Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 10,3 gün (aralık, 5-32 gün) idi. Peroperatif mortalite gözlenmedi. Sonuç: HIPEC, yoğun bakım koşulları iyi olan ve multidisipliner kliniklerde uygulandiğında peroperatif ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmayan bir yöntemdir. Anahtar Sözcükler: HIPEC; Peroperatif; Morbidite. ABSTRACT Objective: We investigated peroperative morbidity and mortality in patients who underwent cytoreductive surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) for advanced stage/recurrent ovarian cancer. Methods: Between January 2016 and December 2018, electronic files and follow-up of patients who underwent HIPEC were reviewed retrospectively. Results: After one case of mucinous appendiceal tumor was excluded, a total of 18 patients underwent advanced surgery and HIPEC due to peritoneal carcinomatosis were detected. The mean age of the patients was 54.6 years (range, 22-76 years). The median preoperative CA125 value was 64 U/ml (range 6-4756 U/ ml). Fifteen patients (11 interval surgeries, 4 first-look surgeries) were operated primarily while 3 patients were operated due to recurrent disease. Peritonectomy procedure was performed in all patients and bowel resection was performed in 4 patients. The mean operative time was 323.5 minutes (range, 180-495 minutes). The most common medical morbidity was blood transfusion (83.3%, 15/18) while most common surgical morbidity was wound infection (16.6%, 3/18). The mean length of hospitalization was 10.3 days (range, 5-32 days). No peroperative mortality was observed. Conclusion: HIPEC is a method that does not cause severe morbidity and mortality when well intensive care conditions are applied in multidisciplinary clinics. Keywords: HIPEC; Peroperative; Morbidity.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,465 Tekil Ziyaretçi