Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.56-61
56-61 SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN METABOLİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİNİN CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR AKUT FAZ REAKTANI OLARAK SERUM FERRİTİNİ Evaluating Serum Ferritin Level’s Relation with Metabolic Parameters By Gender: Serum Ferritin as an Acute Phase Reactant Halil İbrahim ERDOĞDU, Eray ATALAY, Fatih KARA, Ömer KARAAĞAÇ, Can ÖNER ÖZET Amaç: Artmış serum ferritin düzeyi depo demirini ya da hepatik dokuda demir birikimini yansıtabilir. Ancak yüksek ferritin düzeyi olası kronik hepatobiliyer ya da sistemik inflamatuar hastalıklarla da ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmada serum ferritini ile hastaya ait kan sayımı ve biyokimyasal parametreler karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal ve Metot: Kesitsel tipte yapılan çalışma 110 hastanın biyokimyasal, hormonal ve tam kan sayımlarına ait verilerinin analizi ile yapıldı. Hastalar cinsiyete göre ferritin düzeyi normal ve normalin üzerinde olarak iki guruba ayrıldı. Bağımlı değişken olarak belirlenen serum ferritin düzeyi ile hastaların yaşı, serum albümini, C-reaktif proteini (CRP), serum demiri, transferrin satürasyonu (TSAT), hemoglobin düzeyi, alanin ve aspartat aminotransferaz (ALT, AST) ve gama glutamil transferaz (GGT) gibi parametreler ile karşılaştırıldı. Bulgular: Yapılan karşılaştırmada kadınlarda normal serum ferritini ile normalin üst sınırını geçen düzeylerin ALT (p=0.018), albümin (p=0.041), CRP (p=0.025), TSAT (p=0.012), LDL (p=0.024) ve trigliserid (p=0.038) düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. Erkekler analiz edildiğinde ise ALT (p=0.045), albümin (p<0.001), GGT (p<0.001), hemoglobin (p=0.002), Vitamin-D (p<0.001) ve HDL (p<0.001) düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı. Sonuç: Yüksek ferritin seviyesi saptandığında hepatobiliyer nedenler ve kronik inflamatuar hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlara ilaveten erkeklerde vitamin D yetersizliği veya eksikliği göz önüne alınmalıdır. Anahtar kelimeler: Ferritin; Alanin aminotransferaz; Gama-glutamil transferaz; C-reaktif protein. ABSTRACT Aim: Increased serum ferritin level may reflect the iron store or accumulated iron in hepatic tissue. However, high level of ferritin may be about potential chronic hepatobiliary or systemic inflammatory diseases. In this study, by comparing serum ferritin with blood count which belongs to patient and biochemical parameters, the relation between them is tried to be identified. Material and Method: The data belonging to biochemical, hormonal and complete blood count were analyzed for 110 patients in this cross-sectional study. Patients were divided into two groups, who were normal and above normal ferritin level by their genders. Serum ferritin level, which was determined as dependent variable, was compared with parameters such as patients’ ages, serum albumin, C-reactive protein (CRP), serum iron, transferrin saturation (TSAT), hemoglobin level, alanine and aspartate aminotransferase (ALT, AST) and gama glutamic transferase (GGT). Results: In the comparison, a statistically significant difference between ALT (p=0.018), albumin (p=0.041), CRP (p=0.025), TSAT (p=0.012), LDL (p=0.024) and triglyceride (p=0.038) levels identified for women who have normal serum ferritin level and level of ferritin above upper limit. There were statistically significant difference between ALT (p=0.045), albumin (p<0.001), GGT (p<0.001), hemoglobin (p=0.002), Vitamin-D (p<0.001) ve HDL (p<0.001) for men. Conclusion: When there is a high ferritin level is determined, hepatobiliary reasons and chronic inflammatory diseases should be considered. In addition to these, lack or deficiency of vitamin D should be considered for men. Key Words: Ferritin; Alanine Aminotransferase; Gamma-glutamyltransferase; C-reactive protein.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,424 Tekil Ziyaretçi