Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.45-50
45-50 ÇOCUKLARDAKİ BELL’S PALSY DE NÖTROFİL/ LENFOSİT ORANI, PLATELET/LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte(NLR), Platelet/Lymphocyte ratios(PLR) and Mean Platelet Volume(MPV) in Bell’s Palsy of children Ceyhun AKSAKAL, Muzaffer KATAR ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı etyololojisi halen tam olarak bilinmeyen Bell’s Palsy de inflamasyon belirteci olan Nötrofil/Lenfosit oranı (NLO), Platelet/Lenfosit oranı (PLO) ve Ortalama Platelet Hacminin (OTH) nasıl değişim gösterdiğini araştırmak ve çocuklardaki Bell’s Palsy de inflamasyonun olası etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya hastanemizde Ocak 2010 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Bell’s Palsy tanısı alarak tedavisi ve takibi yapılmış 27 çocuk hasta ile 25 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastaların tedaviden önceki ve sonraki Bell’s Palsy lerinin klinik derecelendirilmesinde House–Brackmann sınıflaması kullanılmıştır. Bu çalışmada hastaların tedaviden önce rutin olarak yapılmış hemogram tetkiklerinden NLO, PLO ve OTH değerlerinin ortalamaları ve kontrol grubunun bu ortalama değerleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Bell’s Palsy grubundaki çocukların ortalama yaşları 9,76±3,71 iken kontrol grubunda ortalama yaş 9,48±3,54 idi. Bell’s Palsy grubundaki hastaların 15 i kadın 12 si erkek iken kontrol grubundaki hastaların 14 ü kadın 11 i erkekti. Tedaviden önceki NLO değeri Bell’s Palsy grubunda 2,71±1,53 iken kontrol grubunda 1,51±1,27 bulundu. Bell’s Palsy grubunda NLO değeri kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). PLO değeri açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05). OTH değerleri açısından da iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05). Sonuç: Çalışmamız daki Bell’s Palsyli çocuklarda NLO nun kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artışı çocuklardaki Bell’s Palsy de inflamatuar teoriyi desteklemektedir. Çocuklarda Bell’s Palsy de ise PLO ve OTH ilk kez tanımlanmıştır. Anahtar kelimeler: Bell Palsi; Çocuklar; Nötrofil lenfosit oranı ABSTRACT Objective: The aim of this study is to investigate how Neutrophil/Lymphocyte (NLR), Platelet/Lymphocyte ratios (PLR) and Mean Platelet Volume(MPV) which are indicators of inflammation show change, and likely effects of inflammation in etiology of Bell’s Palsy which is not put forth totally yet. Materials and Methods: This retrospective case controlled study included 27 pediatric patient diagnosed as Bell’s Palsy, treated and followed between january 2010 and may 2018 and 25 healthy children in our hospital. House–Brackmann classification was used in Bell’s Palsy graduation before and after their treatment. In this study, mean values of Neutrophil counts, Lymphocyte counts, Platelet counts, Neutrophil/ Lymphocyte , Platelet/Lymphocyte ratios and Mean Platelet Volumes were compared in complete blood count samples drawn for rutine assays of patient and controls. Results: While the mean age in patient group was 9,76±3,71, in control group it was 9,48±3,54. Patient group consisted of 12 male and 15 female patiens and controls included 11 male and 14 female. Before the treatment NLR was 2,71±1,53 in patients and ,1,51±1,27 in control group. In patient group the NLR was statistically significantly higher than that of control (p<0,05). In terms of PLR and MPV, there was no statistical significance between both groups (p>0,05). Conclusion: In Bell’s Palsy of children, the PLR and MPV were identified for the first time by our study and statistically significantly increased levels of NLR in patients comparing controls supports inflammatory theory as well. Keywords: Bell’s palsy ; Children; Neutrophil to lymphocyte ratio
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,450 Tekil Ziyaretçi