Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.27-31
27-31 İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients Mehmet COŞKUN ÖZET Amaç: İntravitreal enjeksiyon yapılan hastalarda kullanılan blefarosta (göz spekulumu) tipinin göz içi basıncına etkisinin incelenmesidir. Gereç-Yöntem: İntravitreal ranibizumab (IVR) 0,5 mg / 0,05 ml uygulanan 30 hastada kirpik korumasız (açık) blefarosta kullanılmış (Grup 1), 30 hastada kirpik korumalı (kapalı) blefarosta kullanılmıştır (Grup 2). İntravitreal aflibercept (IVA) 2 mg/0.05 ml uygulanan 40 hastada açık blefarosta kullanılmış (Grup 3), 40 hastada kapalı blefarosta kullanılmıştır (Grup 4) ve toplam 140 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Blefarosta takılmadan önce göz içi basıncı (ÖGİB), takıldıktan sonra göz içi basıncı (BGİB) ve enjeksiyon sonrası göz içi basıncı (EGİB) kontakt el tonometresi ile ölçüldü. Gruplardaki ÖGİB, BGİB, EGİB değerleri ve aralarındaki farklar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). ÖGİB ve BGİB değerleri farkı hem grup 2 de hem de grup 4 de grup 3 e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p değerleri sırasıyla 0.028, 0.01). Grup 2 de bu fark grup 1 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksekti (p=0.15). ÖGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup1 hem de grup 4 den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.003, 0.028). BGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup 1 hem de grup 4 den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.015,0.022). Bu değerler açısından diğer gruplar arasında farklılık yoktu. Sonuç: ÖGİB-BGİB fark değerleri kapalı blefarosta kullanılanlarda açık olanlara göre artmıştır. EGİB değerleri ÖGİB ve BGİB ile karşılaştırıldığında en yüksek artış IVR ve kapalı blefarosta grubundadır. İntravitreal enjeksiyon yapılan hastalarda bu durumun göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar sözcükler: İntravitreal enjeksiyon; Göz spekulumu; Göz içi basıncı; Ranibizumab; Aflibercept ABSTRACT Aim: Evaluation of the effect of eye speculum type used in patients with intravitreal injections on intraocular pressure Material-Methods: Thirty patients with intravitreal ranibizumab (IVR) 0.5 mg / 0.05 ml were treated with open eye speculum (Group 1) and 30 patients with closed eye speculum (Group 2). Intravitreal aflibercept (IVA) was used in open eye speculum in 40 patients (Group 3) and in 40 patients in closed eye speculum (Group 4). A total of 140 patients were evaluated. The intraocular pressure was measured before insertion of the eye speculum, after insertion and after intravitreal injection with a contact hand tonometry. The differences between the values of the BIOP, AIOP and IIOP in the groups were statistically compared Results: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender (p> 0.05). The difference in the values of BIOP and AIOP was statistically significantly higher in group 2 and group 4 than in group 3 (p values 0.028, 0.01, respectively). In group 2 this difference was not statistically significant (p = 0.15). The difference between the values of BIOP and IIOP was significantly higher in group 2 than in group 1 and group 4 (p values 0.003, 0.028 respectively). The difference in AIOP and IIOP values was higher in group 2 than in group 1 and group 4 (p values 0.015, 0.022 respectively). There was no difference between these groups in terms of these values. Conclusion: The difference in BIOP-AIOP values compared to open ones in closed eye speculum. The highest increase in IIOP values compared to BIOP and AIOP is in IVR and closed eye speculum group. We think that this condition should be considered in patients who are receiving intravitreal injections Key words: Intravitreal injection: Eye speculum; Intraocular pressure; Ranibizumab, aflibercept
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,376 Tekil Ziyaretçi