Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.17-21
17-21 SERUM GALEKTİN-3 VE DİFERANSİYE TİROİD KANSER İLİŞKİSİ The Relation Between Serum Galectin-3 and Differential Thyroid Cancers Tuba ÇANDAR, Zekiye HASBEK, Gülhan DUMAN, Seyit Ahmet ERTÜRK, Ali ÇAKMAKCILAR ÖZET Amaç: Diferensiye tiroid kanserli (DTK) hastalarda total tiroidektomi sonrası risk skorlamasına göre verilen I-131 (radyoiyot) ile ablasyon, tüm dünyada ve ülkemizde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kanser gelişimindeki rolü açıklanamamakla birlikte, Galektin-3’ün artmış ekspresyonunun tümör hücrelerinin adhezyon ve motilitelerini değiştirerek metastaz potansiyelini artırdıkları bildirilmektedir. Araştırmalara göre Galektin-3 (Gal-3) özellikle papiller tiroid kanserlerinde olmak üzere DTK’da pozitiftir. Bu çalışmada amacımız, DTK nedeniyle total tiroidektomili, ardından yüksek doz radyoiyot ablasyon tedavisi alma amacı olan hastalarda ölçülen serum Galektin-3 (sGal-3) seviyelerinin, hastaların tüm vücut tarama sintigrafileri ile değerlendirilerek prognostik ilişkisinin varlığının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: sGal-3 seviyeleri Abbott i sistem otoanalizörde çalışıldı. İyi prognoz göstergesi ve ablasyon başarısı; TSH stimüle durumda iken, serum Tg seviyeleri ölçülemeyecek kadar düşük düzeyde (stimüle Tg <1ng/ml veya non-stimüle Tg <0.2 ng/ml), normal fizik muayene bulguları ve/veya ablasyon sonrası 8-12. ayda yapılan düşük doz radyoiyot tüm vücut tarama sintigrafisi negatif olan, lenf nodu veya uzak metastaz ile uyumlu radyolojik ve klinik bulgusu olmayan olgular olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 48 hasta dahil edildi. Hastaların ikisinde sGal-3 seviyesi sınırda yüksek, diğerlerinde normaldi. İmmünohistokimyasal olarak Galectin-3 bakılan hastalardan 25’inde Galectin-3 pozitif iken, 23’ünde negatifti. İmmünohistokimyasal olarak bakılan Gal-3-ile sGal-3 seviyeleri arasında korelasyon yoktu (p=0.663). Ablasyon başarısı ile sGal-3 arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada ablasyon başarısı ile sGal-3 düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Bunun nedeni, sGal-3’ün tümör dokusundan kaynaklanması ve ancak sGal-3 ölçümü için yapılan örnekleme sırasında anlamlı tümör yükünün bulunmaması olabilir. Bu nedenle, sGal-3’ün normal seviyelerde olmasının iyi prognoz göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Galektin-3; Diferensiye tiroid kanserleri; Ablasyon; İmmünohistokimya ABSTRACT Aim: I-131 (radioiodine) ablation following total thyroidectomy in patients with differential thyroid cancer (DTC) is a routine treatment method. Increased expression of Galectin-3 in tumor cells has been shown to alter adhesion and motility resulting with increased metastatic potential although its role in cancer development has not been demonstrated yet. Galectin-3 (Gal-3) was declared positive in DTC, especially in papillary thyroid carcinomas. The aim of study is to investigate whether there is a prognostic association between serum Galectin-3 levels measured in patients with total thyroidectomy due to DTC, followed by high-dose radioiodine ablation therapy and whole body screening scintigraphy. Materials and Methods: sGal-3 levels were studied in the Abbott i system autoanalyzer. Success of ablation and good prognosis were defined via too low Tg levels under TSH stimulation, normal physical examination findings and/or post-ablation negative low dose whole body radioiodine scintigraphy 8 to 12 months after ablation, absence of any findings suggesting lymph node and distant metastasis in radiological or clinical evaluation. Findings: Forty-eight patients were included in the study. sGal-3 levels were within the normal range in whole patients of whom two had values close to upper limit. Immunohistochemically, Galectin-3 was positive in 25 of the patients, whereas negative in other 23. There was no correlation between immunohistochemically evaluated levels of Gal-3 and sGal-3 (p = 0.663). The relationship between ablation success and sGal-3 was not statistically significant (p> 0.05). Conclusion: There was no significant relationship between ablation success and sGal-3. A possible explanation for this result might be excretion of sGal-3 from the tumor tissue and absence of tumour tissue at the time of sampling for sGal-3 in the study population. In conclusion, the authors suggest that sGal-3 is a good prognostic indicator when it is at normal levels during ablation. Key words: Galectin-3; Differential thyroid cancers; Ablation; Immunohistochemistry
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,471 Tekil Ziyaretçi