Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.189-192

189-192
İSTİSNAİ VE NADİR BİR SEBEBE BAĞLI BİR BLEFAROKONJONKTİVİT OLGUSU: PİTRİYASİS PALPEBRARUMA Case of an Exceptional and Infrequent Reason of Blepharoconjunctivitis : Phthiriasis Palpebrarum
Eren EKİCİ, Adem SOYDAN
ÖZETPitriyasis Palpebrarum, phthirus pubis'in neden olduğu ender görülen bir göz kapağı enfestasyonudur. Bu çalışmada,alerjik blefarokonjonktiviti taklit eden bir pitriyasis palpebrarum olgusu sunuyoruz. 58 yaşında kadınhastanın sağ göz kapağı çevresinde hafif kabuklanma ile beraber kaşıntı, batma ve sulanma yakınmalarımevcuttu. Hiperemi, kirpikler üzerindeki mukoid sekresyonlar ve kaşıntı gibi semptomlar nedeniyle, ilk olarakalerjik konjonktivit tanısı koyuldu ve anti-alerjik göz damlası reçete edildi. Dikkatli biyomikroskobik incelemesonrasında, kapak kenarında hiperemi ile birlikte, kirpiklere gömülü birçok canlı bit ve yarı saydam bit yavrusugözlemlendi. Canlı bitler ve yarı saydam sirke ile enfekte olmuş kirpiklerden alınan mikroskobik incelemeörnekleri, kesin tanı için mikrobiyoloji bölümüne; phthiriasis ve diğer veneral hastalıkların taranması için dedermatoloji bölümüne danışıldı. Tedavide saf vazelin, topikal antibiyotik damlaları ve topikal steroid damlalarıkullanıldı. Üçüncü haftanın sonunda, hiçbir bit veya bit yavrusu gözlemlenmedi. Her ne kadar Pitriyasis Palpebrarumblefarokonjonktivitin istisnai ve nadir görülen bir sebebi olsa da; izole bir göz kapağı enfeksiyonu olarakgözlenebilir ve bu durum alerjik konjonktivit veya blefarit olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebilir.Anahtar kelimeler: Konjonktivit; Blefarit; Bit; Kirpik bitiABSTRACTPhthiriasis Palpebrarum is an infrequent and uncommon eyelid infestation caused by phthirus pubis. In thisstudy, we report a case of phthiriasis palpebrarum imitating allergic blepharoconjonctivitis. A 58-year-oldfemale patient had itching, stinging and watering together with temperate crust around her right eyelid Initiallythe diagnosis of allergic conjunctivitis was made because of symptoms of hyperemia, mucoid secretions anditching on the lashes and anti-allergic eye drop was prescribed. On the attentive biomicroscopic examination,it was revealed many buried live lice attached to the lashes, hyperemia on the lid margin and translucentnits in right eyelid. Microscopic examinations of samples taken from the lashes infestated with live lice andtranslucent nits were consultated to microbiology department for certain diagnose and to dermatologydepartment for scanning phthiriasis and other veneral diseases. Administitation of pure vaseline, topicalantibiotic drops and topical steroid drops were used for the treatment. At the end of the third week, no louseor nit was present. In spite of it was known that Phthiriasis palpebrarum is an exceptional and infrequentreason of blepharoconjunctivitis; it might observe as an isolated infestation of eyelids and this condition caneasily be misdiagnosed as an allergic conjunctivitis or blepharitis.Keywords: Conjunctivitis; Blepharitis; Phthirus; Phthiriasis Palpebrarum

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,382 Tekil Ziyaretçi