Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.161-169

161-169
İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİGastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children
Aylin AKBULUT, Gökhan KOCA, Nur AYDINBELGE, Eda Özge YAZGAN, Koray DEMİREL,Meliha KORKMAZ
ÖZETAmaç: Bölümümüze gastroözefagial reflü hastalığı şüphesiyle gastroözefagial reflü sintigrafisi (GERS) içinrefere edilmiş infantlarda ve çocuklarda gastroözefagial reflü varlığının yanı sıra ilk reflü zamanı, reflü episodusayısı, reflü indeksi (RI), gastrik boşalma yüzdesi, ve gastrik boşalma yarı zamanını retrospektif olarakdeğerlendirmeyi amaçladık.Gereç-Yöntemler: 2007-2019 Yılları arasında GERS çekilmiş infantların ve çocukların verileri tekrar değerlendirildi.Tüm hastalarin dinamik GERS görüntüleri öncelikle vizüel olarak değerlendirildi. Sonrasında özefagus,mide ve gastrointestinal sistem dışı alanlara çizilen belli alanların, alınan tüm görüntüler üzerineeklenmesi ile zaman-radyoaktivite değişim grafikleri oluşturuldu (Figür 1). Elde edilen veriler istatistikselolarak değerlendirildi.Bulgular: Toplam 208 çocuk hastanın %38.5’i reflü pozitif (80/208) olarak değerlendirildi. Hastalar reflüepisodu sayısına göre sınıflandırıldılar. Reflü sınıfı ile gastrik boşalma yarı zamanı arasında pozitif korelasyon(p<0.001, r= 0.274) ve reflü sınıfı ile gastrik boşalma yüzdesi arasında negatif korelasyon (p<0.001, r=-0.259) bulundu. İlk reflü zamanları arasında veya RI’leri arasında gruplar arası farklılık saptanmadı (p>0.05).Sonuç: Çalışmamızda her iki grupta da fazla sayıda reflüsü olan hastalarda gastrik boşalma yarı zamanınınuzadığını ve gastrik boşalma yüzdesinin de azaldığını saptadık. Ancak, gruplar arası gastrik boşalmayarı zamanları veya gastrik boşalma yüzdeleri arası farklılık saptanmadı. Buna bağlı olarak, yaş gruplardanbağımsız olarak, GERS değerlendirmesi yapılırken vizüel değerlendirmenin yanı sıra gastrik boşalma yarızamanının ve gastrik boşalma yüzdesinin kantifikasyonun tanıya katkıda bulunmayı sağlar.Anahtar Kelimeler: Gaströzefageal Reflü Sintigrafisi; Gastroözefagial Reflü Hastalığı; Gastrik BoşalmaABSTRACTAim: Our goal was to evaluate the gastric emptying time in either reflux positive and negative children; andalso the first reflux time, the number of reflux episodes in scintigraphy, reflux index (RI), and gastric emptyinghalf time for liquids in infants and in children who were referred to our department for gastroesophagealreflux scintigraphy (GERS) with suspicion of gastroesophageal reflux disease (GERD).Material and Methods: Dynamic GERS images were first evaluated visually and then regions of interests(ROI) were drawn on esophagus, stomach and background. Time-activity curves were generated andobtained values were statistically evaluated.Results: Among 208 patients 38.5 % of the patients were reflux positive (80/208). There was a positivecorrelation between degree of reflux and gastric emptying half-time (p<0.001, r= 0.274) and there wasa negative correlation between the degree of reflux and the gastric emptying percentages (p<0.001, r=-0.259). There were no significant differences between first reflux time and the reflux grades of patientsand also there were no significant differences between RI and reflux grades of patients (p>0.05).Conclusion: Our results show, in all groups, patients with a high number of reflux episodes have longergastric emptying half-time with lower gastric emptying percentages. However, between groups, nosignificant difference was found in terms of gastric emptying percentage or gastric emptying half-time.Consequently, independently of age groups, quantitative analysis of GERS should include both the visualanalysis of the reflux and also the quantification of gastric emptying half time, gastric emptying percentagewhich may contribute diagnosis.Keywords: Gastroesophageal Reflux Scintigraphy; Gastroesophageal Reflux Disease; Gastric Emptying

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,479 Tekil Ziyaretçi