Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.152-160

152-160
APİLARNİLİN'İN ERKEK SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİTE (LPS) BAĞLI TESTİS TOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ROLÜNÜN BELİRLENMESİDetermination of the Protective Role of Apilarnil Against Testicular Toxicity Due to Lipopolysaccharide(LPS) in Male Rats
Züleyha DOĞANYİĞİT, Sibel SİLİCİ,Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Ali Tuğrul AKIN, Dilek PANDIR
ÖZETLipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasındave tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin büyük bir problemidir.Bu çalışmada, endotoksik şok üzerine Apilarnilin koruyucu bir etkisi olup olmadığının, testis dokusundahistopatolojik değerlendirme ve DNA yapısındaki değişimler ortaya konularak belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışma için 64 adet Sprague-Dawley cinsi yetişkin erkek sıçan rastgele seçilerek 8 eşit gruba ayrılmıştır.Testis dokusunda rutin hematoksilen eozin boyaması ile histopatolojik değerlendirme yapılmış, komet testiile DNA yapısındaki değişiklikler, 6. saatin sonunda kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Histolojik değerlendirmesonucunda artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplardan alınan testislere ait kesitlerde kontrol grubuile benzer şekilde histolojik yapı gösterdiği gözlenirken, LPS ve artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplaraait testis dokusunda artan dozla birlikte lümendeki sperm miktarının arttığı görülmektedir. Buna ek olarak,LPS grubu ile karşılaştırıldığında bu gruplara ait seminifer tübüllerdeki hücreler arası bağlantı yerlerindedaha az ayrılmaların olduğu görülmektedir. DNA yapısındaki değişimler değerlendirildiğinde; LPS, uygulanangrupta kuyruk DNA yüzdesinde, kuyruk uzunluğunda ve kuyruk momentinde istatistiksel olarak artışa nedenolmuştur. LPS+Apilarnil'in verilmesi DNA hasarında azalmaya neden olmuştur. Apilarnil’in artan dozları DNAyüzdesi ve kuyruk uzunluğunda istatistiksel olarak azalmaya neden olmuştur. Sonuç olarak, apilarnil artandozlarda uygulanmasının, LPS'nin neden olduğu testiküler hasarı azaltığını ve bu etkinin de apilarnilin antioksidankapasitesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.Anahtar kelimeler: LPS; Apilarnil; DNA; komet analiziABSTRACTAlthough many strategies have been developed in the understanding and treatment of the pathophysiologicalmechanisms of endotexemia by lipopolysaccharide (LPS), it is still a major problem of intensive care units. Inthis study, we aimed to determine whether apilarnil has a protective effect on endotoxic shock by revealinghistopathological evaluation and changes in DNA structure in testes tissue. For study, 64 Sprague-Dawleytype adult male rats were randomly assigned to 8 equal groups. Histopathological evaluation was performedby routine hematoxylin eosin staining in testis tissue and changes in DNA structure were compared withthe control group at the end of the 6th hour. As a result of histological evaluation, it was observed thatsections of testis taken from increasing groups of apilarnil groups showed similar histological structurewith the control group, and the amount of sperm in the lumen increased with increasing dose of testistissue belonging to groups treated with apilarnil. In addition, there is less separation in the intercellularjunction sites in the seminiferous tubules of these groups compared to the LPS group. When the changesin DNA structure were evaluated, LPS caused a statistically significant increase in tail DNA percentage, taillength and tail moment in the applied group. The administration of LPS+Apilarnil caused a decrease in DNAdamage. Increased doses of apilarnil resulted a statistically significant reduction in DNA percentage and taillength. Increased doses of apilarnil resulted in a statistically significant reduction in DNA percentage and taillength. In conclusion, we think that apilarnil application of the increased doses decreases testicular damagecaused by LPS and this effect is due to apilarnil antioxidant capacity.Keywords: LPS; Apilarnil; DNA; commet assay

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,459 Tekil Ziyaretçi