Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.144-151

144-151
YÜZEYEL FEMORAL ARTER STENOZ VE OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİEndovascular Treatment of Superficial Femoral Artery Stenosis and Occlusions
Hasanali DURMAZ 
ÖZETAmaç: Bu çalışmada, yüzeyel femoral arter stenoz ve oklüzyonlarında endovasküler yolla tedavi edilen hastalardadeneyimin, teknik başarının ve periprosedüral komplikasyonlara yaklaşımın sunulması amaçlandı.Gereç ve Yöntemler: Haziran 2012 ve Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemiz girişimsel radyoloji ünitesineyürüme ağrısı ve kritik ayak iskemisi nedeniyle yönlendirilen, yüzeyel femoral arterde stenoz veya oklüzyonsaptanan 40 hastanın (11 kadın, 29 erkek) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar tedavi kararı öncesindeklinik öykü ve bulgularının yanı sıra Doppler US, BT anjiyo veya dijital subtraksiyon anjiyografi iledeğerlendirildi. İşlemi kabul eden hastalara endovasküler tedavi ile primer perkütan translüminal anjiyoplastive ihtiyaç halinde stentleme uygulandı. İşlem sonrası hastalar erken dönem komplikasyonlar açısındantakip edildi.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yüzeyel femoral arterde oklüzyon veya stenoz olan hastalar endovasküleryöntemlerle tedavi edildi. Ortalama oklüde segment uzunluğu 132.3 mm ölçüldü (aralık=15-280 mm). PrimerPTA ile tedavi, stenotik ve oklüde segmentler geçildikten sonra hastaların %80’inde başarıyla gerçekleştirildi.Yeterli lümen patensi sağlanamayan veya PTA’ya yanıtsız diseksiyon gelişen %20 hastada ise ek olaraksüper elastik özel nitinol örgülü kendiliğinden açılabilen stent uygulanarak patensi sağlandı. Endovaskülertedavinin teknik başarı oranı %100 olarak hesaplandı. Dört hastada diseksiyon ve bir hastada distal emboliolmak üzere toplam beş hastada (%12.5) işlem esnasında komplikasyon gelişti ve bu hastalar yine endovasküleryöntemlerle tedavi edildi.Sonuç: Yüzeyel femoral arterde perkütan translüminal anjiyoplasti ve stentleme işleminin teknik başarıoranları yüksek ve komplikasyon oranları düşüktür. Gelişen malzeme kalitesi ve teknikler ile endovasküleryöntemler ile tedavi edilebilen hasta sayısı daha da artacaktır.Anahtar Kelimeler: Balon anjiyoplasti; Endovasküler prosedürler; Yüzeyel femoral arter; StentlerABSTRACTAim: In this study, it is aimed to present the experience, technical success and management of theperiprocedural complications in patients treated with endovascular treatment of superficial femoral arterystenosis and occlusion.Materials and Method:A total of 40 patients (11 women, 29 men) with superficial femoral artery stenosisor occlusion between June 2012 and December 2018 referred to our interventional radiology unit withsymptoms of claudication and critical limb ischemia were retrospectively analyzed. The patients wereevaluated with Doppler US, CT angiography or digital subtraction angiography in addition to clinical historyand findings before treatment decision. The patients who accepted the procedure underwent endovasculartreatment with primary percutaneous transluminal angioplasty and stenting if necessary. Patients werefollowed up for early complications.Results: The patients with occlusion or stenosis in the superficial femoral artery were treated withendovascular methods. The mean length of the occluded segment was measured as 132.3 mm (range =15-280 mm). Treatment with primary PTA was successfully performed in 80% of patients after crossingthe stenotic and occluded segments. Lumen patency in 20% of the patients with a resistant lesion orunresponsive dissection to PTA was achieved by self-expandable superelastic nitinol stent. The technicalsuccess rate of endovascular treatment was 100%. Complications occurred in five patients (12.5%) andtreated with endovascular methods, including dissection in four patients and distal embolism in one patient.Conclusion: Percutaneous transluminal angioplasty and stenting procedures of the superficial femoralartery are performed with high technical succes and low complication rates. The number of patients treatedwith endovascular methods will increase with developing material quality and techniques.Key words: Balloon angioplasty; Endovascular procedures; Superficial femoral artery; Stents

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,439 Tekil Ziyaretçi