Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.138-143

138-143
YOZGAT İLİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ’NE BAŞVURAN HASTALARINKLİNİK TANILARI VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Clinical Diagnosis and Sociodemographic Data of Patients Applying to Psychiatric Outpatient Clinic ofUniversity Hospital in Yozgat Province
Yunus HACIMUSALAR, Muhammed Alperen GÜÇLÜ ,Özgül KARAASLAN 
ÖZETAmaç: Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2018 yılı içerisinde başvuranhastaların tanılara göre oranları, hastaların yaş ortalamaları, cinsiyete göre dağılımı, uygulanan psikometriktest sayılarının geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca hastanenin yıl içerisinde yenibir binaya taşınmasının başvuru sayıları üzerindeki etkisi incelenmiştir.Gereç ve Yöntem: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2018 yılında başvurudabulunan hastaların tanı, yaş, cinsiyet ve uygulanan psikometrik test bilgileri bilgisayar kayıtlarından taranmışve yaş ortalamaları hesaplanmıştır.Bulgular: Psikiyatri polikliniğine 2018 yılı içerisinde 3331 başvuru yapılmıştır. Tanılara göre değerlendirildiğineen sık depresyon hastaları (%53,3) başvuruda bulunmuştur. Yaygın anksiyete bozukluğu (%12,9), alt tanıbelirtilmemiş anksiyete bozuklukları (%7,2), obsesif kompulsif bozukluk (%4,8), iki uçlu bozukluk (%4,5) vepanik bozukluk (%4,4) diğer başvuruları oluşturmaktaydı. Cinsiyete göre dağılımlara bakıldığında neredeyseşizofreni dışındaki bütün tanılarda kadınların başvuru oranı erkeklere göre daha yüksekti. Başvuru sıklığı yıliçerisinde hasta başına 2,04 başvuru ile en fazla iki uçlu bozukluk hastalarındaydı. Başvuruda bulunan 430kişiye (%12,9) psikolojik test uygulanmıştır.Tartışma: Çalışmamızda psikiyatri polikliniğine kadınlar, depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları ensık başvuru yapan grubu oluşturmaktadır. Kronik özellik gösteren hastaların (iki uçlu bozukluk, obsesif kompulsifbozukluk ve şizofreni) başvuru sıklığı diğer hastalıklara göre daha fazladır. Hastanelerin konumları veulaşım imkanları sağlık kurumuna başvuru sıklığını etkilemektedir. Bir bölgede sağlık hizmetleri planlanırkenbölgenin sosyodemografik özellikleri yanında, hastanelerin konumu, ulaşım olanakları ve alt yapı imkanlarınıngeliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.Anahtar Sözcu¨kler: Anksiyete; Depresyon; Psikometrik test; Poliklinik verileriABSTRACTObjective: The aim of this study was to evaluate the ratio of patients who applied to Yozgat Bozok UniversityMedical Faculty Psychiatry Outpatient Clinic in 2018 according to their diagnoses, distribution of the patientsaccording to their age, gender and the number of psychometric tests performed retrospectively. In addition,the effect of moving the hospital to a new building on the number of applications was examined.Methods: The age, sex and psychometric test data of the patients who applied to Yozgat Bozok UniversityMedical Faculty Psychiatry Polyclinic in 2018 were scanned from computer records and the mean age wascalculated.Results: In 2018, 3331 applications were made to the Psychiatry Outpatient Clinic. Depression patients(53.3%) were the most frequently evaluated patients according to their diagnoses. Other applicants weregeneralized anxiety disorder (12.9%), unclassified anxiety disorders (7.2%), obsessive compulsive disorder(4.8%), bipolar disorder (4.5%) and panic disorder (4.4%). The rates of female applicants were higherthan men in all diagnoses except schizophrenia. The frequency of admission was highest in patients withbipolar disorder with 2.04 applicants during the year. Psychological tests were applied to 430 (12.9%) of theapplications.Conclusion: In our study, women, depressive disorders and anxiety disorders constitute the most frequentgroups that apply to the psychiatry outpatient clinic. The frequency of application of chronic disorders(bipolar disorder, obsessive compulsive disorder and schizophrenia) were higher than other diseases.The location of hospitals and the transportation facilities affect the frequency of admission to the healthinstitution. While planning health services in a region, it is of great importance to improve the location of thehospitals, transportation facilities and infrastructure facilities as well as sociodemographic characteristics ofthe region.Keywords: Anxiety; Depression; Psychometric testing; Outpatient clinic data

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,418 Tekil Ziyaretçi