Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.126-132

126-132
TİROİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ DOKU TESPİT EDİLEN DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLU HASTALARIN BAŞVURU ÖZELLİKLERİ,TEDAVİ VE TAKİP SONUÇLARIPresentations and Outcomes of Patients with Residual Tissue After
Derya ÇAYIR, Bahadır KÜLAH, Mehmet BOZKURT
ÖZETAmaç: Postoperatif radyoaktif iyot (RAI) ablasyonu, diferansiye tiroid karsinomlarında (DTK) tiroidektomi sonrası tamamlayıcıtedavi seçeneklerinden birisidir. Tiroidektomi sonrası rezidü dokunun değerlendirilmesi, postoperatif RAIablasyonunun etkinliği açısından önemlidir. Çalışmamızda total tiroidektomi (TT) sonrası rezidü doku tespit edilmişDTK’lı olgularda başvuru özellikleri, tedavi ve takip sonuçlarını retrospektif olarak inceledik.Hastalar ve Metod: Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında tiroidektomi sonrası patoloji sonucu DTK olarakraporlanan, postoperatif sintigrafide rezidü tiroid dokusu tespit edilmiş 187 (165 kadın, 22 erkek) hasta çalışmayadahil edildi. Yaş, cinsiyet, ultrasonografi bulguları, ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonuçları, yapılan cerrahi girişimintipi, tümör çapı, multifokalite, postoperatif serum tiroglobulin (Tg) düzeyi, tiroid sintigrafisi, RAI ablasyonu velokorejyonel rekürrens gibi parametreler Windows için SPSS 18.0 programı ile Mann Whitney-U, Kruskal Wallis veki-kare testleri kullanılarak değerlendirildi. P değeri < 0,05 ise anlamlı kabul edildi.Bulgular: Tüm hastaların tiroidektomi spesimenlerinin histopatolojik değerlendirme sonucu DTK iken, ameliyat öncesisadece 44’ünde (%24) İİAB sonucu malign ya da malignite şüphesi olarak raporlanmıştı. 45 yaşından büyükhasta grubunda papiller tiroid mikrokarsinomu (PTMK) anlamlı olarak daha sık gözlendi (p <0,05). Cerrahi girişimintipi 110 (%59) olguda TT, 77 (%41) olguda TT+santral lenf nodu diseksiyonu (SLND) şeklinde idi. Non-insidental olgulardapostoperatif rezidü doku anlamlı olarak düşük sıklıkta bulundu. Rezidü doku, preoperatif ultrasonografide2 cm’den büyük çapta veya ikiden fazla nodül saptanan olgularda anlamlı olarak daha sık izlendi. Olguların 106’sına(%57) RAI ablasyonu uygulandı. Olguların 11’inde (%14) lenf nodu metastazı (LNM), 8’inde (%4,3) kapsül invazyonuve 10’unda (%5) ekstratiroidal yayılım gözlendi.Sonuç: Multinodüler guatr yada Graves hastalığı gibi benign nedenlerle tirodektomi geçirmiş, patoloji sonucu DTKolarak bildirilmiş hastalarda rezidü tiroid dokusu varlığına anlamlı olarak sık rastlanılmaktadır. Preoperatif dönemdeİİAB sonucu malign yada malignite şüphesi olarak bildirilmiş olgularda, nodül çapının 2cm’den büyük olması ya danodül sayısının ikiden fazla olması halinde postoperatif rezidü tiroid dokusu varlığı riski anlamlı yüksek bulunmuştur.Anahtar kelimeler: Tiroid karsinomu; Tiroidektomi; SintigrafiABSTRACTAim: Postoperative radioactive iodine (RAI) ablation is one of the options for complementary treatment afterthyroidectomy of differentiated thyroid carcinoma (DTC). The evaluation of the residual tissue after thyroidectomyis important for the effectiveness of RAI ablation. In our study, we evaluate the presentation and outcomes of thepatients with residual thyroid tissue and aimed to identify the risk factors related with the presence of the residualthyroid tissue.Patients and Methods: 187 (165 female, 22 male) patients, were reported as DTC and postoperative scintigraphyrevealed residual thyroid tissue between January 2014 and July 2018, were enrolled in the study. The parametersincluding age, gender, ultrasonography findings, fine needle aspiration cytology (FNAC) reports, type of the surgery,tumour diameter, multifocality, postoperative serum thyroglobulin (Tg) levels, thyroid scintigraphy, RAI ablation,and locoregional recurrence were compared by Mann Whitney-U, Kruskal Wallis, and qi-square test in SPSS 18.0for Windows software. P value is accepted as significant if below 0.05.Results: Thyroidectomy specimens of all patients were reported as DTC, Preoperatively only in 44 (24%)patients were reported as malign or suspicion of malignancy according to the results of FNAC. Papillary thyroidmicrocarcinoma (PTMC) was significantly more common in the group of patients older than 45 (p <0.05). Surgicalintervention was performed as only TT in 110 (59%) cases, TT+central lymph node dissection (CLND) were done in77 (41%) cases. Postoperative residual tissue was significantly more common in incidental cases. Residual tissuewas also significantly more common in cases with a nodule diameter longer than 2 cm and more than two noduleson preoperative ultrasonographic evaluation.. RAI ablation was administered in 106 (57%) of the cases. Lymphnode metastasis (LNM) was observed in 11 (14%) cases, capsular invasion in 8 (4.3%) cases, and extrathyroidalextension in 10 (5%) cases.Conclusion: Risk of the presence of the residual thyroid tissue is found significantly high in patient with incidentaldiagnosis. Patients have a thyroid nodul larger than 2cm or number of the thyroid nodules more than two carry asignificantly higher risk of the residual thyroid tissueKeywords: Thyroid carcinoma; Thyroidectomy; Scintigraphy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,369 Tekil Ziyaretçi