Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.118-125

118-125
YENİ TANI ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA PRESİSTOLİK DALGA AORTİK SERTLİK DERECESİNİ ÖNGÖRDÜREBİLMEKTE, FAKAT SİRKADİYEN KAN BASINCI PATERNİNİ ÖNGÖREMEMEKTEDİRPresystolic Wave Velocity May Predict Aortic Stiffness But Not Circadian Blood Pressure Pattern In Patients With Newly Diagnosed Essential Hypertension
Erdoğan SÖKMEN , Levent ÖZDEMİR ,Mustafa ÇELİK 
ÖZETArka plan ve Amaç: Hipertansiyon (HT) hastalarında non-dipping sirkadiyen patern ile artmış aortik sertlikderecesi, morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Bu çalışmadaki amacımız sol ventrikül çıkım yolu (SVÇY)üzerinde transtorasik doppler ekokardiyografi (TTE) ile ölçümlenen presistolik dalganın (PSD), TTE ile ölçülenaortik sertlik parametreleri ile ilişkisinin olup olmadığının değerlendirilmesidir.Metot: Kardiyoloji polikliniğine başvuran ve yeni hipertansiyon teşhisi konan ardışık 140 hasta çalışmayadahil edildi. Fizik muayene, laboratuar analizi, TTE ve ambülatuar kan basınç monitörizasyonu (AKBM) ileilişkili veriler arşiv taraması yoluyla retrospektif olarak elde edildi. Hastalar, AKBM sonuçlarına göre dipper(75 hasta) ve non-dipper (65 hasta) şeklinde alt gruplara ayrıldı. PSD velositesi ile sirkadiyen patern ve aortiksertlik arasındaki ilişki incelendi.Bulgular: PSD tepe velositesi, dipper ve non-dipper HT hasta alt grupları arasında benzerdi. Spearman korelasyonanalizinde PSD ile aortik sertlik indeksi (r=0.286; p=0.007), transmitral A velositesi (r=0.260; p=0.017),E/A oranı (r= -0.265; p=0.015) ve lateral E' velositesi (r= -0.279; p=0.013) arasında anlamlı korelasyon izlendi.Çok değişkenli lineer regresyon analizinde aortik sertlik indeksinin (ß =0.525, p<0.001), yaşın (ß =0.239,p=0.009), lateral E/E’ oranının (ß =0.636, p<0.001) ve E/A oranının (ß =-0.503, p<0.001), PSD velositesi içinönemli öngördürücüler olduğu tespit edilmiştir.Sonuç: Şayet mevcut ise, yeni tanı hipertansiyon hastalarında SVÇY üzerinden ölçülen PSD velositesi, TTE iledeğerlendirilen aortik sertlik derecesi ve sol ventrikül kompliansı ile ilgili bilgi sağlayabilmekte olup sirkadiyenkan basıncı paternini öngördürmede yarar sağlamamaktadır.Anahtar Kelimeler: Presistolik dalga; Aortik sertlik; Sirkadiyen patern; Esansiyel hipertansiyonABSTRACTBackground and Aim: Non-dipping circadian pattern and increased aortic stiffness have been linked toincreased morbidity and mortality in patients with hypertension (HT). Our aim in the present study wasto assess whether presystolic wave (PSW) velocity measured by Doppler transthoracic echocardiography(TTE) on left ventricular outflow tract (LVOT) had relationship with circadian pattern and the aortic stiffnessparameters assessed by TTE.Methods: A total of 140 newly-diagnosed essential HT patients admitting to the cardiology outpatientpolyclinic were consecutively included. Data regarding physical examination, laboratory analysis, TTE,and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) were obtained retrospectively from medical records.Patients were divided into dipper (n=75) and non-dipper (n=65) groups on the basis of ABPM. Relationshipof PSW velocity with circadian pattern and aortic stiffness was evaluated.Results: Peak PSW velocity was similar between dipper and non-dipper HT subgroups. Spearman’scorrelation analysis showed a positive correlation of PSW velocity with aortic stiffness index (r=0.286;p=0.007), transmitral A velocity (r=0.260; p=0.017), E/A ratio (r=-0.265; p=0.015), and lateral E’ velocity(r=-0.279; p=0.013). In multivariate lineer regression model, aortic stiffness index (ß=0.525, p<0.001), age(ß=0.239, p=0.009), lateral E/E’ ratio (ß=0.636, p<0.001) and E/A ratio (ß=-0.503, p<0.001) emerged assignificant predictors of PSW velocity.Conclusion: Peak velocity of PSW on LVOT, if present, may provide information about the status of aorticstiffness and LV compliance assessed by TTE. However, PSW velocity is not useful in the prediction ofcircadian blood pressure pattern in newly-diagnosed essential HT patients.Keywords: Presystolic wave; Aortic stiffness; Circadian pattern; Essential hypertension

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,421 Tekil Ziyaretçi