Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.108-117

108-117
İBANDRONİK ASİT VE KALSİYUM-D VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN OSTEOİNTEGRASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIComparison Of The Effects Of Ibandronic Acid and Calcium-D Vitamin Treatment On Osteointegration

Serhat DURUSOY, Meriç ÇIRPAR, Mehmet YALÇINOZAN, Arif ASLAN, Mahi BALCI,Teyfik DEMİR


ÖZETAmaç: Bu çalışmada ibandronik asit ve kalsiyum- D vitamini kompleksinin osteointegrasyon üzerine olanetkilerini histomorfometrik ve mekanik olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışma 45 adet dişi Sprague-Dawley cinsi ratın sol femurları üzerinde yapılmıştır. Cerrahiolarak ratların sol femurlarına intramedüller K teli yerleştirilmiştir. Ratlar rasgele eşit sayıda olacak şekildekontrol grubu, ibandronat alan grup ve Ca+D vitamini alan grup olacak şekilde gruplandırılmıştır. Altı haftasonra sakrifiye edilen ratların femurları mekanik teste ve histomorfometrik inceleme tabi tutulmuştur. Eldeedilen veriler istatistiksel olarak kıyaslanmıştır.Bulgular: Grup A (kontrol) ve Grup B (Ca+D vitamini) arasında ortalama maksimum çekme gücü ve osteointegrasyonendeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (maksimum çekme için p=0,828,OintE için p=0,172). İbandronik asit verilen Grup C için ortalama maksimum çekme gücü ve osteointegrasyonendeksi Grup A ve Grup B ile kıyaslandığında elde edilen değerin istatistiksel olarak anlamlı derecedeyüksek olduğu saptandı (Maksimum çekme gücü için grup A’da p=0,001, grup B’de p=0,001, OintE için grupA’ da p=0,009, grup B’de p=0,016)Sonuç: Bu çalışma ibandronatın metal implant-kemik tutunumu üzerinde belirgin bir olumlu etkiye sahipolduğunu göstermektedir. Ancak, bu deneysel çalışmanın sonuçlarını destekleyecek ileri klinik çalışmalaraihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Osteointegrasyon; İbandronat; Kalsiyum; D vitaminiABSTRACTObjective: The aim of this study is to evaluate the effects of ibandronate and calcium-vitamin D complex onosteointegration of metal implants histomorphometrically and mechanically.Material and Method: The study was performed on 45 female Sprague-Dawley rats. Rats were divided intothree groups. Intramedullary nailing was performed in all rat’s left femurs with a stainless steel K-wire in 1mm diameter. The rats in Group A, the control group, didn’t receive any medication after the intramedullarynailing of left femur. The rats in Group B received calcium and 25IU vitamin D daily; in Group C receivedsingle dosage ibandronate subcutaneously after intramedullary nailing of left femurs. At the end of sixweeks all the rats were sacrificed. Maximum pull out strenghts were measured for all K wires and the meanmaximum pull out strenghts were calculated for each group. Hystomorphometrically the thickness of thenew bone around the K wire was measured and proportioned to the thickness of the K wire to get the novelosteointegration index(Oint-E) for each group.Results: There were no statistically significantly difference between Group A and Group B with regard toOint-E (p=0,172) and mean pull out strength(p=0,828). The mean pull out strength and Oint-E for GroupC, ibandronate medication group, were higher when compared with Group A and B with a statisticallysignificant difference (for mean pull out strengths p=0,001 for Group A, p=0,001 for Group B; for Oint-Ep=0,009 for Group A, p=0,016 for Group B).Conclusion: The results of this study demonstrated that ibandronate has a significant positive effect onbone metal implant integration. We believe that ibandronate can be used postoperatively to augmentosteointegration of metal implants. However further clinical studies are needed to support results of thisexperimental study.Key Words: Osteointegration; Ibandronate; Calcium; Vitamin D; Implant survival

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,395 Tekil Ziyaretçi