Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.90-100

90-100
112 DE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİKKAT VE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluating the Attention and Concentratıon Levels of 112 Emergency Health Workers By Their Working Conditions
Yakup USLU, Fatih TANRIVERDİ, Gülhan Kurtoğlu ÇELİK, Ayhan ÖZHASENEKLER, Mehmet ERGİN, Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN, Şervan GÖKHAN

ÖZETAmaç: Bu çalışmada 112’ de çalışan personelin çalışma süresine ve şartlarına göre spontan dikkat düzeylerininbelirlenmesi ve çalışma koşullarıyla ilişkili değişkenlerin dikkat düzeyine etkisinin analizi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada d2 dikkat testi parametrelerinin nöbet öncesi ve nöbet sonundaki değerleriarasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. d2 Dikkat Testi seçici dikkati ölçmeye yardımcı olanaraçlarından birisidir. Prospektif, tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya Ankara genelinde çalışan 112 Acil sağlıkhizmetleri personeli dâhil edildi. Katılımcılara ait demografik veriler ve nöbet başlangıcı ile nöbet sonundayapılan d2 testi puanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Nöbet öncesinde E toplam puanı ortanca değeri 18 (ÇAG:43) iken vardiya sonunda bu değer 28(ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde E hata puanıortanca değeri 2,7 (ÇAG:6,5) iken vardiya sonunda bu değer 4,3 (ÇAG=13,6) olup aradaki fark istatistikselolarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde CP puanı ortanca değeri 279 (ÇAG:43) iken vardiyasonunda bu değer 269 (ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001).Sonuç: Elde ettiğimiz bulgulara göre bireylerin nöbet öncesi ve sonrası d2 testi sonuçları arasında anlamlıdüzeyde fark olduğu belirlenmiştir. d2 testi puanları arasındaki anlamlı farklılık 112’ de çalışan personelindikkat düzeyinin çalışma süresi boyunca azaldığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Nöbet; Dikkat; d2 testi; 112ABSTRACTAim: In this study, it is aimed to determine the spontaneous attention levels according to the working timeand conditions of the 112 emergency health workers and to analyze the effect of the variables related to theworking conditions on their attention level.Tool and Methodology: In this study, it is aimed to evaluate the relationship between d2 attention testparameters before and after the shift of 112 emergency health workers. The d2 Attention Test is one ofthe tools that helps to measure selective attention. 112 ambulance personnel working throughout Ankaraare includedinto this prospective and descriptive study. Participants' demographic data and d2test scoresbefore and after shift is statistically compared.Findings: The difference is statistically significant (Z=8,680,p<0,001), while the median value of E total scoreis 18(CAG: 43) before the shift and this value is 28(CAG=90) at the end of the shift. At the end of the shift,the median value of E error score is 2.7(CAG: 6.5) before the shift. This difference is 4.3(CA=13.6) and thedifference is statistically significant (Z=8.680, p<0.001). At the end of the shift, this value is 269(QOL=90),and the difference is statistically significant (Z=8,680,p<0.001) while the median CP score is 279(CAG:43)before the shift.Result: According to the findings, it is found out that there is a significant difference between the resultsof d2 test before and after the shift. Significant differences between the d2 test scores indicate that theattention level of 112 staff decreases during work.Key Words: Shift; Attention; d2 test; 112

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,485 Tekil Ziyaretçi