Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.83-89

83-89
ALT SERVİKAL VERTEBRAL PEDİKÜLLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILAN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERMorphometric Measurements With Computerized Tomography in Lower Cervical Vertebral Pedicules


İhsan CANBEK1, Serhat KORKMAZ Usame RAKİP , Serhat YILDIZHAN
ÖZETServikal omurganın yapısal ve işlevsel bütünlüğünü travma, dejenerasyon, tümöral ve infeksiyöz hastalıklarbozabilirler. İnstabilite ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan cerrahi girişimlerden sonra da iyatrojenik olarak dagörülebilir. Servikal instabilite hafif nörolojik kusurlardan, ağır nörolojik defisitlere hatta ölüme neden olabilecekciddi bir durumdur. Tedavisi nöral ve vasküler yapıların dekompresyonunu, normal anatomik dizilimintekrar sağlanmasını ve rijid bir fiksasyonu gerektirir.Uzun süre immobilizasyon, traksiyon ve eksternal fiksatörler gibi ortez kullanımı şeklindeki konservatif tedaviler,bazı olgularda uygulanıyor olsa da gelişen cerrahi ve enstrumantasyon sistemleri günümüzde cerrahiile sağlanan internal fiksasyonu öne çıkarmıştır. Pedikül vidaları ile son derece güçlü stabilizasyon sağlanır.Bu nedenle torakolomber omurgada en sık kullanılan enstruman olan pedikül vidalarının son yıllarda servikalbölgede de kullanımına başlanmıştır. İnce pedikül yapısı ve vertebral arterin yakın komşuluğu servikalbölgede pedikül vidalarının kullanımını zorlaştıran faktörlerdir. Komplikasyonsuz bir cerrahi için bölge anatomisininson derece iyi bilinmesi, vida giriş noktalarının, açılarının, vida genişlik ve derinliklerinin ölçülereuygun şekilde seçilmesi şarttır.Ölçümlerimizde pedikül kalınlıklarının kranio-kaudal yönde arttığını, 3.5 mm vida kalınlığının genel olarakuygun olduğu, pedikül yüksekliklerinin pedikül kalınlıklarından fazla olduğunu gördük. Pedikül transvers açılarını30-45º arasında ölçtük. Ölçümler hem kişiye hem de ölçülen seviyeye göre farklılıklar göstermektedir.Bu durum, cerrahi öncesi radyolojik yöntemlerle yapılacak bir planlamanın pedikül vidalamasındaki öneminigösterir.Anahtar Kelimeler: Vertebra; Pedikül; MorfometrikABSTRACTTrauma, dejeneration, tumoral and infectional diseases may get demaged to integrity of structural and functionalcervical spine. And also, instability may be seen as an iatrogenic after the surgery. Servical instabilityis a situation that may cause minimal neurologic order to high neurologic deficit and even it may causeto death. Treatment requires vascular and neural structures of decompression, providing again of normalanatomic order and a rigid fixation.Even so conservative treatment which is usage of as an orthesis as a long time immobilization, tractionand external fixator, is implemented in some cases, it puts forward internal fixation, which is provided withsurgery today, with the help of devoloping surgery and instrumentation systems. With the pedicle screwsare provided strong stabilization for that reason, in recent years pedicle screws which are used in thoracolumbarspine, are started to be used cervical region. It’s slim pedicle structure and the nearer of vertebralartery are made difficult to usage of pedicle screws in cervical region. Surgery which is not involved incomplication, needs to be well-known the region of anatomy, screw entrance points, angles, wideness anddeepness must be choosen as a suitable form.According to our measurements, the pedicle thickness increase towards craniocaudale, 3.5 mm screw thicknessis suitable for surgery and pedicle highnesses are more than pedicle thicknesses. We measure thatpedicle transverse angles are 30-45º. Measurements may be different for every level and each person. Thissituation shows the importance of planning in computerized tomography imaging before the surgery.Key Words: Vertebra; Pedicule; Morphometric

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,467 Tekil Ziyaretçi