Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.79-82

79-82
PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDA ŞİŞİRME BASINCINI ETKİLEYEBİLEN FAKTÖRLERThe Factors that May Affect Coronary Balloon Inflation Pressure During Percutaneous Coronary Intervention
Levent ÖZDEMİR, Erdoğan SÖKMEN


ÖZETAmaç: Perkütan coroner girişim (PKG) sırasında coroner balon üzerindeki çöküntünün kaybolması beklenmektedir.Bazı hastalarda bu koroner balon çöküntüsünün kaybolması için daha yüksek basınçlara çıkılmasına gerekduyulabilir. Yüksek şişirme basınçları, koroner diseksiyon ve rupture gibi akut komplikasyonlar açısından birrisk teşkil etmektedir. Bu çalışmadaki hipotezimiz koroner balondaki çöküntünün kaybolması için uygulanmasıgereken şişirme basıncı ile hastaların demografik özellikleri, biyokimyasal belirteçleri ve lezyon lokalizasyonuarasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.Materyal ve Metod: Bu çalışmaya kararlı anjina pectoris yakınması olan 97 hasta prospektif olarak dahiledilmiştir. Hastaların hipertansiyon, diyabet, yaş ve sigara içiciliği gibi demografik özellikleri not edilmiş olupsonrasında lipit paneli, kalsiyum, kreatinin ve hematocrit gibi biyokimyasal belirteçleri ölçülmüştür. Koroneranjiyografi yapılarak sorumlu lezyonun lokalizasyonu, kalsifikasyon derecesi belirlenmiştir. Sonrasında hastalarkoroner balondaki çöküntünün kaybolması için gereken şişirme basınçlarına göre iki gruba ayrılmıştır.8 mmHg’ye kadar şişirme basıncına gereksinim duyulan hastalar Grup 1’i; 8 mmHg’den daha yüksek şişirmebasıncına gerek duyulan hastalar Grup 2 olarak tanımlanmıştır.Bulgular: Sigara içiciliği, lezyonun damarın proksimal kesiminde yerleşim göstermesi, lezyonda kalsifikasyonvarlığı gibi özellikler istatistiksel olarak anlamlı şekilde Grup 2’de daha fazla görülürken(p<0.05), daha ileriyaş gibi özellikler de Grup 2’de daha sık gözlenmiş olup istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır(p>0.05). Diyabet varlığı, metabolik sendrom varlığı, hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar, trigliserit düzeyi, LDLkolesteroldüzeyi, HDL-kolesterol düzeyi, kreatinin düzeyi, ürik asit ve hemoglobin düzeyleri gibi belirteçlerinPKG şişirme basınçları üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).Sonuç: Sigara içiciliği, sorumlu lezyonun damarın daha proksimalinde yerleşim göstermesi ve lezyonun kalsifikasyonderecesi, PKG sırasında daha yüksek şişirme basınçları gerektiren risk faktörleridir.Anahtar Kelimeler: Kalsifikasyon; Sigara içimi; Şişirme basıncı; Lezyon lokalizasyonu;Perkütan koroner girişimABSTRACTBackground: Disappearing of indentation on coronary balloon is desired in percutaneous coronary intervention(PCI). We may need high inflation pressure to disappear indentation of coronary balloon for some patients.High inflation pressures are a risk factor for acute complications such as coronary dissection and rupture. Wehypothesized, whether there are any relation between coronary balloon inflation pressure that necessitatesdisappearing of indentation with patient’s characteristics, biochemical markers and lesion localization.Material and Methods: 97 patients with stable angina were enrolled prospectively for this study. We notedclinical characteristics of patients such as hypertension, diabetes, age and smoking, and then measuredbiochemical markers as lipid profile, calcium, creatinine, hematocrits etc. As well as lesion localization andcalcification degrees on culprit vessel evaluated through Coronary Angiography. The patients were dividedinto two groups according to their inflation pressure that necessitates disappearing of indentation on balloonthrough PCI. We defined inflation pressure up to 8 mmHg for group 1, whereas over 8 mmHg for group 2.Results: Smoking, proximal lesion localization of the vessel, calcification on the culprit vessel were morefrequent in group 2 (p<0.05), though, older age and Hypertension were frequent in group 2 without statisticallyimportance (P>0.05). Diabetes, metabolic syndrome, patient’s medications and level of triglyceride, LDLcholesterol,HDL-cholesterol, creatinine, uric acid also hemoglobin didn’t have any effect on inflation pressuresduring PCI (p>0.05).Conclusion: Smoking, proximal lesion localization of the vessel, calcification degrees on the culprit vessel arerisk factors for high inflation pressures through PCI.Keywords: Calcification; Smoking; Inflation pressure; Lesion localization; Percutaneous coronary intervention

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,448 Tekil Ziyaretçi