Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.73-78

73-78
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEDASYON İÇİN KULLANILAN AJANLARIN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO YÖNTEMLEDEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of the Antibacterial Activities of the Agents Used for Sedation in Intensive Care Unit In Vitro Method
Emre MUTLU
ÖZETAmaç: Yoğun bakımda sedasyon, anksiyetenin ve ajitasyonun tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada,yoğun bakımda sedasyon amaçlı, infüzyon şeklinde yaygın olarak kullanılan propofol, ketamin,tiyopental, deksmedotomidin ve midazolam’ın pratikte kullanılan dozlarının antimikrobiyalaktivitesinin in vitro olarak araştırılması hedeflenmiştir.Gereç ve Yöntem: İntravenöz anestezik ajanların in vitro antimikrobiyal aktiviteleri mikro dilüsyontekniği ile araştırıldı. Testte kullanılan mikroorganizmalar aşağıdaki gibidir: Escherichia coli (ATCC25922), Yersinia psödotüberküloz (ATCC 911), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145), Listeriamonocytogenes (ATCC 43251), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC25923), Bacillus cereus 702 Roma, Mycobacterium smegmatis (ATCC 607), Candida albicans (ATCC60193) ve Saccharomyces cerevisiae RSKK 251. Antibakteriyel deneyler, pH 7.3'te Mueller-Hintonsıvısında gerçekleştirildi ve pH 7.0'da tamponlu Maya Nitrojen Tabanı'nda antifungal analizler yapıldı.Bulgular: Sadece ketamin içeren preparat antimikrobiyal aktivite gösterirken diğer ajanlar antimikrobiyaletki göstermedi.Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda ketamin in vitro ortamda yoğun bakım ünitesinde sık görülebilenmikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkinlik göstermiştir. Bununla birlikte, klinik kullanımdaketaminin antimikrobiyal etkinliğini, antibiyotik tedavisine potansiyel katkısını ve yoğunbakım ünitesi enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasına veya sepsisli hastalara ne kadar fayda sağlayacağınıdeğerlendirmek için in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Anestezikler; Ketamin; Yoğun bakımABSTRACTObjective: Sedation in the intensive care unit is used for the treatment of anxiety and agitation.This study aims to investigate the in vitro antimicrobial activity of propofol, ketamine, thiopental,dexmedetomidine and midazolam doses used in practice for sedation purposes in the intensivecare unit.Material and Methods: In vitro antimicrobial activities of intravenous sedative agents wereinvestigated by using the microdilution technique. Microorganisms used in the test were asfollows: Escherichia coli (ATCC 25922), Yersinia pseudotuberculosis (ATCC 911), Pseudomonasaeruginosa (ATCC 27853), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC25923), Bacillus cereus 709 ROMA, Mycobacterium smegmatis (ATCC 607), Candida albicans (ATCC60193), Candida tropicalis (ATCC 13803) and Saccharomyces cerevisiae RSKK 251. Antibacterialexperiments were performed in Mueller-Hinton Broth with a pH of 7.3, and antifungal analyseswere carried out in buffered Yeast Nitrogen Base with a pH of 7.0.Results: Only the preparation with ketamine showed antimicrobial activity, whereas noantimicrobial activity was detected in the preparations with the other agents.Conclusion: Ketamine has antimicrobial activity in vitro on microorganisms frequently seenin the intensive care unit practice. However, there is a need for in vivo studies to evaluate theantimicrobial efficacy of ketamine in clinical use, its potential contribution to antibiotic therapy,and how well it can eliminate intensive care unit infections or benefit the patients with sepsis.Keywords: Anesthetics; Ketamine; Critical Care

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,426 Tekil Ziyaretçi