Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.64-72

64-72
2009-2013 YILLARI ARASINDA TAKSİM-GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE OPERE EDİLENJİNEKOLOJİK MALİGNİTE VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİRetrospective Evaluation Of Operated Gynecological Malignancies Between 2009-2013 in Gaziosmanpaşa -Taksim Training And Research Hospital
Fatma KETENCİ GENCER 
ÖZETAmaç: İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde opere edilen jinekolojik kanser vakalarının sosyodemografikkarakteristiklerinin ve sıklıklarının değerlendirilmesi.Gereç-Yöntem: Retrospektif düzenlenen bu çalışmada 2009-2013 yılları arasında opere edilen jinekolojikkanser vakaları değerlendirildi. Hastane kayıt bilgileri eksiksiz olan 84 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakalarınsosyo-demografik özellikleri, tanıları, yapılan ameliyat, ameliyat sonrası patoloji raporları, evre özellikleriçalışma veri kaynakları olarak kullanıldı.Bulgular: Vakaların %46’sı over, %30’u uterin korpus, %13,1’i serviks, %2,4’ü vulva ve %1,2’si vajen kanseridir.%1,2 vakada primer peritoneal karsinom mevcuttur. Evre III-IV hastalık over kanserlerinde %42, endometriyumkanserlerinde %20, serviks kanserinde %9’dur.Tüm vakaların yaş ortalaması 55,63 ± 13,72’dir. Ortalama termdoğum sayısı 2,35 ± 2,08, vücut kitle indeks ortalması 28,72 ± 2,55’tir. Vakaların yarıdan fazlasında başvuruşikayeti pelvik ağrı ve postmenapozal kanamadır. Diğer başvuru şikayetleri düzensiz menstruasyon, abdominalşişkinlik ve vajinal akıntıdır.Sonuç: Bölgemizde over kanseri diğer jinekolojik kanserlerden daha sıktır. Ek olarak ileri evre hastalık, overkanserlerinde daha sık olarak görülmektedir. Non-spesifik belirti olan pelvik ağrı jinekolojik kanserlerde sıkrastlanan bir semptomdur. Kadınların bu belirtiyi ihmal etmemelerinin sağlanması önemlidir.Anahtar Sözcükler: Kadın genital tümörleri, ednometriyal neoplaziler, ovaryen neoplaziler, uterin servikalneoplazilerABSTRACTAim: Evaluation of gynecological oncology cases performed in an educational research hospital in terms ofsociodemographic characteristicsMethods: In this retrospective study, the gynecological oncology cases performed between 2009 and 2013were evaluated. 84 cases with complete hospital record information were included into the study. The sociodemographiccharacteristics of the cases, the diagnoses, the operation performed, post-operative pathologyreports, stage characteristics were used as data sources.Results: 46% of the cases were over, 30% were uterine corpus, 13,1% were cervix, 2,4% were vulva and 1,2%were vaginal cancer. Primary peritoneal carcinoma was detected in 1,2% of cases. Stage III-IV disease is 42%in over-cancer, 20% in endometrial cancer, and 9% in cervical cancer.The average age of all cases was 55,63 ±13,72. The mean number of term births was 2,35 ± 2,08, the mean body mass index was 28,72 ± 2,55. Morethan half of the complaints of our gynecological cancer cases were pelvic pain and postmenopausal bleeding.Other complaints were irregular menstruation, abdominal swelling, vaginal discharge.Conclusion: Over cancer in our region is more common than other gynecological cancers. In addition,advanced disease is more common in over cancer. Pelvic pain, a non-specific symptom, is a common symptomin gynecologic cancers. It should be ensured that women do not neglect this symptom.Keywords: Female genital neoplasms, endometrial neoplasms, ovarian neoplasms, uterin cervical neoplasms

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,400 Tekil Ziyaretçi