Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.54-57

54-57
KOLON KANSERLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN LENF NODU TESPİTİNDEKİ ROLÜThe Role of Computed Tomography for the Detection of Lymph Node in Colon Cancers
Ramazan SARI, Doğukan DURAK, Mustafa Ömer YAZICIOĞLU, Ahmet GÜRER
ÖZETAmaç: Bilgisayarlı Tomografi malign hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan görüntülemeyöntemidir. Kolon kanserinde metastatik lenf nodu varlığı prognozu belirlemede önemli kriterlerdendir. Bizbu çalışmada kolon kanseri saptanan hastalarda; tomografik bulgularla, patoloji raporlarını karşılaştırmayıamaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda; Nisan 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında kolon kanseri tanısı ileAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde opere edilen hastaların dosya bilgileri incelendi. Kolonkanseri nedeniyle genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilen hastalardan, ameliyat öncesi tüm abdominal bilgisayarlıtomografi incelemesi yapılan toplam 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tomografi ve patolojiraporları retrospektif olarak incelendi. Bilgisayarlı tomografide görüntülenen lenf nodları (btN) patolojiklenf nodu (pN) durumu ile karşılaştırıldı. Tomografinin patolojik lenf nodunu saptayabilme oranı araştırıldı.Bulgular: Çalışmaya alınan 72 hastanın 36’sında btN+ saptandı. Patolojik olarak ise toplam 44 hastada pN+olduğu görüldü. btN+ 36 hastanın 28’inde pN+ olduğu gözlendi. btN- 36 hastanın ise 16’sında pN+ olduğusaptandı. Bilgisayarlı tomografinin l enf nodu tespitindeki; Duyarlılığı: %64, Özgüllüğü: %71, Pozitif PrediktifDeğeri: %77, Negatif Prediktif Değeri: %55 olarak hesaplandı. Ayrıca pN2 grubunda bilgisayarlı tomografidelenf nodu saptanma oranının pN1 grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. (p<0.05)Sonuç: Kolon kanserinin her aşamasında kullanılan bilgisayarlı tomografi bölgesel patolojik lenf nodlarınısaptayabilir. Fakat tomografinin henüz kolon kanserlerinde preop metastatik lenf nodu varlığını saptamadayetersiz olduğu görüldü. Benzer çalışmalar sayesinde kolon kanserlerinde yeni tedavi modaliteleri geliştirilebileceğikanaatindeyiz.Anahtar Sözcükler: Kolon kanseri; Bilgisayarlı tomografi; Lenf noduABSTRACTAim: Computed tomography is a common imaging method for the diagnosis and treatment of malignantdiseases. The presence of metastatic lymph nodes are important criterion in determining the prognosis ofcolon cancer. In this study, we aim to compare tomographic findings and pathology reports in patients withcolon cancer.Material and methods: In our study; the documents of patients examined who had surgery for coloncancer in Ankara Atatürk Training and Research Hospital between April 2015 and April 2016. Totally 72patients included to study who underwent surgery in the general surgery clinic for colon cancer. Patient’stomography and pathology reports were retrospectively analyzed. Lymph nodes on computed tomography(btN) were compared with pathological lymph node (pN) status. Pathologic lymph node detection rate oftomography was investigated.Results: btN+ was detected in 36 of 72 patients included in the study. A total of 44 patients werepathologically pN+. Of the 36 patients with btN+, 28 were observed pN+. In the btN-36 patients, 16 weredetected pN+. Computed tomography in the detection of lymph nodes; Sensitivity: %64, Specificity: %71,Positive Predictive Value: %77, Negative Predictive Value: %55. In addition, lymph node detection rate oftomography in the pN2 group was higher than pN1 group. (p<0.05)Conclusion: Computed tomography which is used in all stages of colon cancer can detect regionalpathological lymph nodes. But tomography was found to be insufficient in detecting preoperative metastaticlymph nodes in colon cancers. We believe that new treatment modalities can be developed in colon cancerwith similar studies.Keywords: Colon cancer; Computed tomography; Lymph node

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,489 Tekil Ziyaretçi