Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.27-30

POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C, HIV SEROPREVALANSI VE HEPATİT B AŞILANMA DÜZEYİ

Hepatitis B Vaccination Status and Seroprevalance of Hepatitis B, C and HIV Among our Polyclinic Patients

Emel Kıyak Çağlayan, Nagihan Sarı, Çiğdem Kader, Mehmet Balcı, Mehmet Uyar, Levent Seçkin, Mustafa Kara, Neziha Yılmaz, Yaprak Üstün

ÖZET

Amaç: Çalışmada amacımız polikliniğimize başvuran jinekolojik ve obstetrik hastalarda HBsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV, ve Anti-HIV seropozitifliği ve aşılanma sıklığının belirlenme- sidir.

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize başvuran 147 kadın hastada, yaş, gebelik durumu, gravida, parite ve düşük/ küretaj  öyküsü sorgulanarak,  bu değişkenlere göre HBsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği araştırıldı. Hastalara Hepatit-B aşılaması yaptırıp yaptırmadıklarına yönelik soruları içeren anket hastalara yüzyüze uygulandı.

Bulgular: Olgularımızdan 69 (%46.9) hasta jinekolojik nedenlerle, 78 (%53.1) hasta ge- belik takibi için başvurmuştu. Yaş ortalaması 32,88 ±10.2 gravida ortalaması 2 ( 0-10) ve Parite ortalaması 1 ( 0-6) idi. Gebelerde aşılanma oranımız %17.9, aşılı olmayan gebe sa- yısı  %80.8, hatırlamayan olgu sayısı %1.3 idi.  Jinekolojik hastalarımızdan aşılı olduğunu ifade eden olgu sayısı %10.4, aşısız olduğunu ifade eden olgu sayısı %89.6 idi. Jinekolojik nedenle başvuran hastada %1.4 HBsAg pozitifliği saptandı, hiçbir gebede HBsAg pozitif- liği saptanmadı.

Sonuç: Gebe hastalarda HbsAg pozitifliği hiç saptanmadı. Jinekolojik hastalarda HbsAng pozitifliği düşük olarak saptandı.Bu durum hasta sayısının az olması ile ilişkili olup bu konuda bölgemizde  yapılacak daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hepatit, HIV, Hepatit A aşısı

ABSTRACT

Objective: In this study our aims was to detect the HBSAg, Anti HBs, Anti HCV, Anti HIV seropositivity and vaccination frequency among obstetrics and gynecology patients.

Materyal And Method: 147 women who applied to our obstetrics and gynecology polyclinic were investigated for age, gravida, parity, pregnancy, abortus parameters. According these parameters patients were grouped at these groups. HBSAg, Anti HBS, Anti HCV, and Anti HIV seropositivity detected propectively  Meantime questionarry about Hepatit B vaccination given to the patients.

Results: Among 147 women, 78 women were pregnant (%53.1) and rest 69 women (%46.9) applied because of gynecologic reasons. Mean age was 32.88± 10.2, mean gravida was 2 ( 0-10) and mean parity was 1 (0-6).

%17.9 women claimed that they had immunization, %80.8 women claimed that they hadn’t. %1,3 patient couldn’t remember whether she had or hadn’t vaccinated. 10.4% of our patients vaccinated Gynecology stated that the number of cases, 89.6% of patients who were referred to have not been immunized. Therefore, 1.4% of gynecological patients who were positive for HBsAg, HBsAg positive pregnant women were no.

Conclusion: No HBsAg positivity detected among pregnant women. Low HbsAg positivity detected among gynecologic patients. These findings seem to be related with the low number of patients. Large prospective randomize trials are necessary for more precise evaluation.

Key words: Hepatitis, HIV, Hepatitis A Vaccine

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,902 Tekil Ziyaretçi