Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.48-53

48-53
TÜRK GEBE POPÜLASYONUNDA 1.2.3. TRİMESTER’DEKİ VIT B12, FOLAT VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİVitamin B12, Folate and Homocystein Status in Turkish Pregnant Women for each Trimester
Pınar CALIŞ, Gizem IŞIK,Deniz KARCAALTINCABA
ÖZETAmaç: Vitamin B12 ve folat, hücre büyümesi ve farklılaşması için esansiyel mikronutrientlerdir. Bu kesitselçalışmadaki amacımız, vitamin desteği almayan sağlıklı Türk gebe kadınlardaki vitamin B12 ve folat ortalamalarınıve eksiklik prevelanslarını tespit etmektir.Method: Bu prospektif kesitsel çalışma Ocak 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Birincitrimesterdeki, vitamin desteği almayan, tekil gebelikler çalışmaya dahil edilmiştir. 10-14, 20-24 ve son olarak30-34 gestasyonel haftalarda kan örnekleri hastalardan toplanmış ve vitamin B12, folat ve homosisteinseviyeleri hesaplanmıştır.Sonuç: Vitamin B12 eksikliği (B12<126.5 pg/mL), birinci trimesterde %2.44, ikinci trimesterde %2.41 veüçüncü trimesterde %2.27 gebede tespit edilmiştir. Folat ve homosistein seviyelerinde ikinci trimesterde ilktrimestere göre istatistiki olarak anlamlı düşüş saptanmıştır (p<0.001).Tartışma: Homosistein seviyesi üçüncü trimesterde ilk trimesterle benzer olmasına rağmen, ikinci trimestergöre hafif bir artış göstermiştir. Sonuç olarak, vitamin desteği bulunmamasına rağmen Türkiye’de yeni sağlıksistemi politikası ile Vitamin B12 ve folat eksikliği diğer ülkeler ile kıyasla belirgin az olarak bulunmuştur.Anahtar kelimeler: Vitamin B12; Folat; Homosistein; Eksiklik oranıABSTRACTObjective: Vitamin B12 (cobalamin) and folate are essential micronutrient for cellular growth anddifferentiation. In current sequential study, our aim is to determine the mean B12 and folate levels andprevalence of B12 and folate deficiency at each trimester in Turkish healthy pregnant women who did notuse any supplementation.Method: A prospective cross-sectional study was conducted between January-2016 and May-2017.Singleton pregnancies in the first trimester, not using any vitamin supplementation were included. Bloodsamples were collected at 10-14, 20-24 and at last 30-34 gestational weeks and vitamin B12, folate andhomocystein levels were calculated.Results: In first trimester, we found out that 2.44%, in second trimester 2.41% and in third trimester 2.27%of patients had vitamin B12 deficiency (B12<126.5 pg/mL). There was statistically significant decrease infolate and homocystein levels in the second trimester compare to first trimester (p<0.001).Conclusion: The homocysteine level was found similar in the third compared to first trimester with a gradualincrease from the second trimester value, this could be explained with the decrease in the B12 level in thethird trimester. By the way, deficiency rates for B12 and folate were rare in Turkey after new health policycompared to other countries even without supplementation.Keywords: Vitamin B12; Folate; Homocystein; Deficiency rate

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,404 Tekil Ziyaretçi