Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.43-47

43-47
YANIKLI HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE VE NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ SONRASI CİLT GREFTİOPERASYONLARINDA GREFT KAYIPLARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASIComparison of the Effectiveness on Skin Graft Lost at the Early Stage and Negavite Pressure Wound Treatment SystemAfterward Skin Graft Operations in Burned Patients.
İlteriş Murat EMSEN
ÖZETYanık, ilk etapta vücut yüzey alanından temas ve hasar ile başlayıp, daha sonra maruz kalınansüre ve şiddetine göre ağır hasarlara neden olan insan vücudunu etkileyen hem fizyolojik hem depsikolojik bir süreçtir. Yanık ve tedavileri üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 2013-2018yılları arasında hastanemiz yanık ünitesine baş vuran yanıklı hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir.Erken dönemde yapılan cilt greftleri ve Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi sonrasında yapılan ciltgrefti ameliyat sonuçlarını karşılaştırdık. Sonuç olarak; hastaların hastanede kalış süreleri, artan ektedavi masrafları dikkate alındığında, bunlara ek olarak cilt greft kayıpları da ilave olarak YıkamalıNegatif Basınçlı Yara Tedavi protokolü alan hastaların klasik yanık yara bakımı alan hastalara göreciddi anlamda daha etkin olduğunu gözlemledik.Anantar Sözcükler: Fizyolojik; Psikolojik; Greft; Negatif basınçlı yara tedavi sistem; ProtokolABSTRACTBurn, as the first starts via contact. Next, it leads to damage to body surface and area accoringto exposed time and its intensity. It also effects of involved the human body both a physiologicand psychologic period. There are may studies on burn and its treatments. Between 2013-2018year, burned patients who had applied to burn center of our hospital were included to study.We compared the results of operation effectiveness among the early skin grafting and Negativepressure wound treatment system. As a result, when we considered the hospitalization time ofthe patients , increased expenses of treatments, and skin graft lost, we observed that the resultsof patients with Negative pressure wound treatment system were more effective than patientswith performing the skin graft operation in early stage of burn injury.Key Words: Physiologic; Psychologic; Graft; Negative pressure wound treatment system; Protocol

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,378 Tekil Ziyaretçi