Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.36-42

36-42
AMBULANSTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ELEKTROKARDİYOGRAM BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Electrocardiogram Knowledge Level of Healthcare Staff Working in Ambulance
Erdal DEMİRTAŞ, Yusuf Kenan TEKİN, İlhan KORKMAZ, Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN, Sefa YURTBAY, Esin DEMİRTAŞ
ÖZETAmaç: Akut koroner sendromlar tüm dünyada ani ölümlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Akutbaşlangıçlı göğüs ağrısı şikayeti olan hastada miyokard infarktüsü düşünülmüş ise en kısa zamandaperkütan koroner anjiyografi (PTCA) yapılan bir merkeze sevk edilmelidir. Akut koroner sendromlar veölümcül kardiyak aritmilere bağlı ölüm oranını azaltmak için, hastayı ilk değerlendiren, ambulansta çalışansağlık personelinin elektrokardiyografi (EKG) bilgisi önemlidir. Biz bu nedenle, Sivas ilindeki ambulanspersonelinin elektrokardiyografi bilgi düzeyini değerlendirmek için bir anket çalışması planladık.Materyal metod: Hemşireler, paramedikler ve acil tıp teknisyenleri olmak üzere, Sivas merkez ve ilçelerindekiambulanslarda çalışan toplam yüz yetmiş sekiz sağlık personeli çalışmaya dahil edildi. Katılımcılardan,çalışma deneyimi, eğitimi, yaşı ,özel bir EKG kursunun tamamlanmasıyla ilgili sorulara cevapvermeleri istendi ve 12 farklı EKG'yi yorumlamaları beklendi.Bulgular: Anket çalışmasında doğru tanı konulan EKG oranları şöyledir; anterior ST elevasyonlu miyokardinfarktüsü (STEMI) %84.3 (n=150), inferior STEMI %89.9 (n=160), lateral STEMI %77.5 (n=138), normalEKG %64 (n=114), ventriküler fibrilasyon (VF), %28.1 (n=50), supraventriküler taşikardi (SVT) %57.3(n=102), VT %17.4 (n=31), ve parazitli EKG %13.5(n=24). Elde edilen sonuçlara göre, paramediklerinsağ dal bloğu ve AV tam blokta doğru tanı oranlarının acil tıp teknisyenlerine ve hemşirelere göre dahayüksek olduğu (<0,001) ve acil tıp teknisyenlerinin sol ventrikül hipertrofisinin EKG bulgularını tanımadadaha iyi olduğu saptandı (p=0,011).Sonuç: Bizim çalışmamızda çalışanların mesleki alanı, çalışma tecrübesi ve son 1 yıl içinde aldıkları EKGeğitimlerinin EKG değerlendirme sonuçları üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı ve çalışanların hayatıtehdit eden ritimleri tanımadıkları gösterilmiştir.Anahtar kelimeler: Hastane öncesi; Elektrokardiyografi; Acil tıp teknisyeni; Paramedikal personelABSTRACTBackground: Acute coronary syndromes compose a major proportion of sudden deaths globally.Patients diagnosed with myocardial infarction due to sudden chest pain should be immediately referredto percutaneous coronary angiography (PTCA) as soon as possible. In order to decrease the mortalityrate due to acute coronary syndromes and deadly cardiac arrhythmias, the electrocardiography (ECG)knowledge of the ambulance staff, who evaluated as first, is important. We aimed to evaluate the levelof electrocardiography knowledge by conducting a survey on the ambulance staff in the province ofSivas.Material-methods: A total of one hundred seventy-eight healthcare professionals working inambulances in the centre and districts of Sivas were included in the study, including nurses, paramedics,and emergency medical technicians. The participants were asked to answer survey questions abouttheir working experience, education, age, and completion of a special ECG course and they wereexpected to interpret 12 different ECGs.Results: The ratios of correct ECG diagnosis were as follows; anterior ST-elevation myocardial infarction(STEMI), 84.3% (n=150); inferior STEMI, 89.9% (n=160); lateral STEMI, 77.5% (n=138); normal ECG, 64%(n=114); ventricular fibrillation (VF) , 28.1% (n=50); supraventricular tachycardia (SVT), 57.3% (n=102);VT, 17.4% (n=31); and artificial ECG, 13.5% (n=24). According to the results, paramedics had highercorrect diagnosis ratios in right bundle branch block and AV complete block compared to EMTs andnurses (<0,001), and EMTs were better in correctly diagnosing left ventricular hypertrophy (p=0,011).Conclusion: In our study, it was shown that profession, working experience and status of ECG educationin the recent year did not make a significant difference, also it has been shown that employees donot recognize life-threatening rhythms on ECG assessment results, suggesting to revise the in-servicetraining.Keywords: Prehospital care; Electrocardiography; Emergency medical technician; Paramedics.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,495 Tekil Ziyaretçi