Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.31-35

31-35
ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA AÇIK CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER ANEVRİZMA TAMİRİSONRASI AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİPain Evaluation After Open Surgery and Endovascular Aneurysm Repair (Evar) in Abdominal Aortic Aneurysms
Semiha ALKAN KAYHAN, Esengül TOPAL ÇOLAK , Muhammet Onur HANEDAN, İlker MATARACI
ÖZETAmaç: Bu çalışmada, abdominal aortaya açık cerrahi girişim gerçekleştirilen hastalar ile endovasküler girişimgerçekleştirilmiş hastaların postoperatif dönemde ağrılarını ve analjezik ihtiyaçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırma Ocak 2014- Aralık 2015 tarihleri arasında merkezimizde abdominal aortaya açıkcerrahi ve EVAR uygulanan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya 68 hasta dahil edilmiştir.Ancak 7 hasta öldüğü için çalışma dışı bırakılmıştır. 22 hastaya açık cerrahi uygulanırken 39 hastaya EVARuygulanmıştır. Ağrı değerlendirilmesinde kliniğimizin protokolü olarak yedi yaş üzeri çocuklarda, erişkin vebilinci açık hastada sayısal/sözlü/vizüel ağrı ölçeği kullanılmaktadır.Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların %63.9’una EVAR uygulanırken %36.1’ine açık cerrahi uygulandı.EVAR grubunun yaş ortalaması 67.35±11.05, açık cerrahi grubunun 64.22±13.53 idi. EVAR grubunağrı skoru 1.35±0.82 iken, açık cerrahi grubunun 4.81±1.32 idi. EVAR uygulanan hastaların ağrı puanları açıkcerrahi uygulananlara kıyasla daha düşüktü (p=0.000). EVAR grubunun %59’u, açık cerrahi grubunun ise%90.9’u ağrı kesici kullanmıştır (p=0.009).Sonuç: Ağrı durumları değerlendirildiğinde açık cerrahi işlem uygulanan hastaların EVAR uygulanan hastalarakıyasla ağrılarının daha fazla olduğu görülmüştür. Günümüzde endovasküler girişimler artan sıklıktauygulanmaktadır. Endovasküler girişimlerin hasta konforu ve özellikle cerrahi işlem sonrası hastaların sıklıklayakındıkları postoperatif dönem ağrı üzerinde olumlu etkileri vardır.Anahtar sözcükler: Abdominal aort anevrizması; EVAR; AğrıABSTRAObjective: In this study, it was aimed to compare the pain and analgesic needs of the patients who underwentopen surgery and who underwent endovascular aneurysm repair (EVAR) for abdominal aorta in thepostoperative period.Material and methods: The study was performed retrospectively in patients who underwent open surgeryand EVAR for abdominal aort at our center between January 2014 and December 2015. Sixty-eight patientswere included in the study but seven patients were excluded from the study because of the deaths. EVARwas applied to 39 patients when open surgery was applied to 22 patients. In the evaluation of pain, as aprotocol of our clinic, numerical / verbal / visual pain scale is used in children over seven years, adult andconscious open patient.Results: Of the included patients, EVAR was applied to 63.9%, open surgery was applied to 36.1%. The meanage of the EVAR group was 67.35 ± 11.05, and the open surgical group was 64.22 ±13.53. The EVAR grouphad a pain score of 1.35 ± 0.82 and the open surgical group was 4.81 ±1.32. Pain scores of EVAR patientswere lower than open surgery patients (p = 0.000). 59% of the EVAR group and 90.9% of the open surgicalgroup used analgesic (p = 0.009).Conclusion: When the pain conditions were evaluated, it was seen that patients who underwent open surgeryhad more pain than EVAR patients. Today, endovascular interventions are being applied with increasingfrequency. Endovascular interventions have positive effects on patient comfort and especially after surgerypatients often suffer pain in postoperatively.Key words: Abdominal aortic aneurysms; EVAR; Pain

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,472 Tekil Ziyaretçi