Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.22-30

22-30
DERMAL FİBROBLAST HÜCRELERİNDE OLEUROPEİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN VE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIThe Investigation of the Antioxidant Characterization and the Effects on Aging of Oleuropeinine on the DermalFibroblast Cells
Günnur DEMİRCAN, Ümmügülsüm GÜZELSOY
ÖZETAmaç: Yapılan çalışmada hidrojen peroksit ile oksidatif stres oluşturulmuş dermal fibroblast hücrelerine farklıdozlarda oleuropein uygulanmış ve oleuropeinin oksidatif strese ve yaşlanma mekanizmasına karşı etkileriincelenmiştir.Gereç ve yöntem: Oleuropeinin dermal fibroblast hücreleri üzerindeki toksik etkisi MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) analiziyle belirlenmiştir. Oksidatif stres oluşturulmuş dermal fibroblasthücrelerinde oleuropeinin total antioksidan kapasite üzerine etkisi total antioksidan durumu inceleme kitive total oksidan kapasite üzerine etkisi, total oksidan durumu inceleme kiti ile belirlenmiştir. Senesensin (yaşlanmanın)test edilmesinde standart protokollerde yer alan SA-ß-gal (senescence associated ß-galaktosidase)aktivitesi hücrelere verilen X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) substratının parçalanmasıyöntemi ile ölçülmüştür.Bulgular: Oleuropeinin toksik doz düzeyi 750 µM olarak saptanmıştır. BJ Fibroblast hücrelerinde 24 saat süreile H2O2 ile inkübasyonundan kaynaklanan total oksidan durumunda istatistiksel olarak anlamlı olmayan birazalma gözlemlenmiştir (p>0,05). Oleuropein ile muamele edilen BJ Fibroblast hücre gruplarında 24 saat süreile H2O2 ile muamele edilen BJ Fibroblast hücre gruplarına göre total antioksidan durumunda istatistikselolarak anlamlı bir artış gözlemlenmiştir (p<0,05). H2O2 ile oksidatif stres oluşturulduktan sonra oleuropeinile muamele edilen hücre gruplarında yaşlanma etkilerinin daha az ortaya çıktığı SA-ß-gal boyama ile tespitedilmiştir.Sonuç: Oleuropeinin fibroblast hücrelerinde antioksidan enzim aktivitesini arttırdığı ve buna bağlı olarak oksidatifstres koşullarında hücrelerde meydana gelen yaşlanma mekanizmalarını azalttığı gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Oleuropein; Yaşlanma; Oksidatif stres; FibroblastABSTRACTAim: In the study, oleuropein was administered to dermal fibroblast cells oxidatively stressed with hydrogenperoxide at different doses and the effects of oleuropein on oxidative stress and aging mechanism wereinvestigated.Materıal Method: The toxic effect of oleuropein on dermal fibroblast cells was determined by MTT(3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) analysis. The effect of oleuropein on totalantioxidant capacity in oxidative stressed dermal fibroblast cells was evaluated with total antioxidantstatus determination kit and the effect of oleuropein on total oxidant capacity in oxidative stressed dermalfibroblast cells was evaluated with total oxidant status determination kit. SA-ß-gal (senescence associatedß-galactosidase) activity, which is included in standard protocols when senescence is tested, was measuredby the method of disruption of the X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) substrategiven to the cells.Results: The toxic dose level of oleuropein was determined as 750 µM. A statistically insignificant reductionin the total oxidant status from incubation with H2O2 for 24 hours was observed in BJ Fibroblast cell line(p>0,05). A statistically significant increase in the total antioxidant status was observed in oleuropein treatedBJ fibroblast cell groups compared to BJ Fibroblast cell groups treated with H2O2 for 24 hours (p<0,05).After oxidative stress formation with H2O2, the aging effects in the oleuropein-treated cell groups were lessmarked by SA-ß-gal staining.Conclusion: It has been observed that oleuropein increases the activity of antioxidant enzymes in fibroblastcells and consequently reduces aging mechanisms in cells under oxidative stress conditions.Key Words: Oleuropein; Aging; Oxidative stress; Fibroblast

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,456 Tekil Ziyaretçi