Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2019.12-16

12-16
ENGELLİ SAĞLIK KURULUNDA VERİLEN VASİLİK RAPORLARIGuardianship Reports given by disableds’ Health Board
Müberra KULU , Filiz ÖZSOY
ÖZETAmaç: Bu çalışmanın amacı; engelli sağlık kuruluna vasilik davası için gelen hastaların aldıkları tanılar ve vasilikönerilip önerilmediğinin incelenmesidir.Yöntem: Bu çalışmada 2017 yılı içinde engelli sağlık kuruluna başvuran hastalar içinde kaçının vasilik davasıiçin başvurduğu, kaçına vasilik önerildiği ve vasilik önerilen kişilerin tanıları geriye dönük dosyalardan taranmıştır.Bulgular: Sağlık kuruluna başvuran 15.816 kişiden, 232 kişi vasilik davası için gelmiştir. 174 (%75) olguya vasiatanması uygun görülürken 50 (%21,55) olguya vasi atanması uygun görülmemiştir. 8 (%3,44) kişiye ise yasaldanışman atanması önerilmiştir. Hastaların en sık aldıkları tanılar sırasıyla; 85 (%36,63) kişi demans, 55(%23,70) kişi zeka geriliği, 26 (%11,20) kişi organik mental bozukluk ve 15 (%6,46) kişiye psikotik bozukluk(şizofreni ve şizoaffektif bozukluk) olmuştur.Sonuç: Engellilere sağlık kurulu hizmeti ve hastaların akli melekelerinin değerlendirilmesi gibi muayeneler ruhsağlığı ve hastalıkları asistanı ve uzmanının sık karşılaştığı ve iyi bilinmesi gereken hizmetlerdendir. Bu konudayapılacak çalışmalar ruh sağlığı ve hastalıkları pratiğine önemli katkılarda bulunacaktır.Anahtar kelimeler: Engelli sağlık kurulu; Vasilik; Ruh sağlığı ve hastalıkları.ABSTRACTAim: The aim of this study is to examine whether the patients who applied for the guardianship to thedisabled health care establishment are offered diagnosis and guardianship.Material and Method: In this study, the patients’files who applied to the Disabled Health Board during theyear of 2017 were scanned for the number of patients who applied for guardianship, how many of themwere offered for guardianship and the diagnosis for the patients who were offered for guardianship from theretrospective files.Results: 15.816 persons applied for the health board, 232 people came for the guardianship case, 174 (75%)cases were deemed appropriate to appoint a guardian while 50 (21,55%) cases were not suitable to appointa guardian. 8 (3.44%) were recommended to appoint legal counsel. The most frequently diagnosed patientswere; 85 (36,63%) were dementia, 55 (23,70%) were mental retardation, 26 (11,20%) were organic mentaldisorder and 15 (6,46%) were psychotic (schizophrenia and schizoaffective disorder) .Conclusion: Services such as health board service to the disabled and the evaluation of the mental capabilitiesof the patients are services that the mental health and illnesses need to be familiar and well known by theassistant and specialist. The work to be done in this regard will be important contributions to the practice ofmental health and illness.Keywords: Disableds health board; Guardianship; Mental health and illnesses.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,411 Tekil Ziyaretçi