Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.178-182

178-182
KUSMA VE HİPOKALEMİ İLE BAŞVURAN ÇOCUK OLGUDA BİLATERAL RENAL ARTER DARLIĞIBilateral Renal Artery Stenosis in Children With Vomitingand Hypokalemia
Atilla GEMİCİ (0000-0002-9563-6647), Bahriye ATMIŞ (0000-0002-9563-6647),Anıl ATMIŞ (0000-0001-5114-5099)
ÖZETÇocuklarda hipertansiyon etiolojisi arasında sekonder nedenler ön plandadır. Bu nedenle hipertansiyonunerken tanınması ve tedavi altına alınması, çocukların ilerleyen yaşlarında yaşam kalitesininartması ve kronik hastalıklardan korunması açısından öncelikli hedeftir. Hipertansiyonuolan çocuklar farklı klinik bulgular ile başvurabilir. Bu yazıda 20 gündür olan kusması nedeniyletetkik edilirken hipokalemi saptanan, fizik muayene esnasında ölçülen kan basıncı 205/115 mmHgolan ve yapılan tetkiklerinde bilateral renal arter darlığı tespit edilen 10 yaşındaki erkek olguyusunmayı amaçladık. Bu sunumda çocukluk çağında kan basıncı ölçümünün rutin fizik muayeneninbir parçası olması gerektiğini ve hipertansif çocuk olguların farklı klinik bulgular ile gelebileceğinivurgulamak, ayrıca hipertansiyon tanı algoritmasını gözden geçirmek amaçlanmıştır.Anahtar Sözcu¨kler: Hipertansiyon; Hipokalemi; Renal arter darlığıABSTRACTSecondary causes of hypertension is common in children. Therefore, early diagnosis andtreatment of hypertension etiology is a primary goal in terms of increasing the quality of life ofchildren and protecting them from chronic diseases. Children with hypertension may present withvarious clinical manifestations. We aimed to present a 10-year-old male patient with hypokalemiadue to vomiting during 20 days and whose blood pressure was measured as 205/115 mmHg onphysical examination and right renal artery stenosis was detected. In case report, it was aimedto emphasize that blood pressure measurement during childhood should be a part of routinephysical examination and that children with hypertension may present with various clinicalfindings and also to review the hypertension diagnosis algorithm.Keywords: Hypertension; Hypokalemia; Renal artery stenosis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,674 Tekil Ziyaretçi