Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.19-26

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Knowledge and Opinions About Forensic Nursing of Senior Nursing Students

Sibel Şentürk, Betül Büyükaslan

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşirelik konusundaki bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, Mart 2009 tarihinde tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışma- nın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 50 öğrenci oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen 22 soruluk anket formu kullanıldı. Veriler, sayı-yüzdelikler ve ki-kare testi kullanılarak değerlendiril- di.

Bulgular: Araştırmaya katılanların tümü kız öğrenci olup,  yaş ortalaması 22.2 + 1.5’di. Öğrencilerin %84.0’ının adli hemşirelik hakkında bilgisinin olmadığı, %94.0’ının adli hem- şireliğin ayrı bir disiplin olması gerektiğini, %60.0’ının da adli hemşirelik hakkındaki eği- timin temel mesleki eğitim sonrasında verilmesi gerektiğini düşündükleri belirlendi. tti. Öğrencilerin  %48.0’ı adli hemşirelerin çalışma alanlarının hastaneler olduğunu, %72.0’ı adli hemşireliğe gereksinim olduğunu ve %58.3’ü ise adli hemşireliğe, adli vakaların daha net aydınlatılması için gereksinim olduğunu ifade etti.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin adli hemşirelik hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı saptandı.

Anahtar kelimeler: Adli hemşirelik, Hemşirelik öğrencileri, Bilgi, Görüş.

ABSTRACT

Objective: The present study was conducted in order to determine knowledge levels about forensic nursing of senior nursing students.

Material and Methods: This study was conducted March 2009 as a descriptive design. The sample of the research was made up by 50 students who accepted to participate in the research. As the data collection tool, a questionnaire form of 22 questions developed by the researches with the help of literatüre was used. The data analysis was performed using numbers-percentages and chi-square test.

Results: All of the participants were female students and mean age was 22.22 + 1.50. It was noted that 84.0% of the students did not have any knowledge about forensic nursing, 94.0% thought that it should be a different discipline, 60.0% told that forensic nursing training should be provided following the basic trainings. 48.0% of the students told that working-settings of forensic nurses were hospitals, 72.0% answered that there was a need for forensic nursing and 58.3% of those who answered ‘yes’ emphasized that forensic nursing was necessary in order to solve judicial cases more exactly.

Conclusion: According to the results of the research, students did not have sufficient knowledge about forensic nursing.

Key words: Forensic nursing, Nursing students, Knowledge, Opinions.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,895 Tekil Ziyaretçi