Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.158-165

158-165
BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of the Effect of Honey on Wound Healing
Ayşe TOPAL HANÇER (0000-0002-5105-6405), Pınar YILMAZ (0000-0002-4696-8776)
ÖZETBal, yüzyıllar boyunca Çin, Mısır, Rum, Asur ve Roma gibi çeşitli medeniyetler tarafından çeşitli yaraları vehastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak zaman içinde antibiyotiğin bulunması ile balın tedaviamaçlı kullanımı azalmıştır. Son zamanlarda, mikrobik patojenlerde antibiyotik direncinin ortaya çıkmasıile alternatif tedavi seçeneği olarak bal pansumanlarının etkisi araştırılmış. Teknolojinin gelişimi ile balınantibakteriyel ve iyileştirici etki mekanizmaları da yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmıştır. Literatürde balın;antimikrobiyal, antienflamatuvar ve antioksidan özelliği nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterdiğibelirtilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra balın içeriğindeki protein, glikoz çeşitli vitamin ve minerallersayesinde yara iyileşmesi üzerinde de olumlu etkileri olduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı tespitedilmiştir. Ayrıca balın, debridman eylemini uyarıcı, sahip olduğu osmotik etki, asiditesi, enzimatik reaksiyonsonucunda oluşturduğu hidrojen peroksit ve nitrik oksit oluşumunu uyarma özellikleri sayesinde, yara yenilenmesineönemli ölçüde katkıda sağladığı vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, diğer yara iyileştirmeyöntemlerinin başarısız olduğu yaralarda ve farklı yara tipleri üzerinde, balın etkili olduğu kanıtlanmıştır.Uygun pansuman ve yara bakımı iyileşmeyi desteklemede oldukça önemlidir. Bu nedenle yara bakımınınprimer sorumlusu olan sağlık profesyonellerinin alternatif tedavi seçeneği olarak bal pansumanı uygulamasıve etkileri konusunda bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir.Sonuç olarak bu derleme güncel çalışmalar ışığında balın yara iyileşmesi üzerine nasıl etki gösterdiğininincelenmesi ve bal pansumanlarının yara iyileşmesinde tedavi seçeneği olarak kullanımını artırmak amacıile yapıldı.Anahtar Sözcu¨kler: Bal pansumanı; Yara iyileşmesi; Balın etkileri; AntienflamatuvarABSTRACTHoney has been used by various civilizations such as China, Egypt, Greece, Assyria and Rome for centuriesto treat various injuries and diseases. However, over time, the discovery of antibiotics reduced the useof honey for therapeutic purposes. Recently, the effect of honey dressings as an alternative treatmentoption has been investigated with the emergence of antibiotic resistance in microbial pathogens. Withthe development of technology, the antibacterial and healing action mechanisms of honey have begun tobe understood gradually. Honey in literature; antimicrobial, antiinflammatory and antioxidant properties,it is indicated that it has an immune system strengthening effect. In addition to these properties, it hasbeen found that the protein, glucose, and other vitamins and minerals in the content of honey, havepositive effects on wound healing and accelerate wound healing. It is also emphasized that honey providessignificant contribution to wound renewal by stimulating debridement, osmotic action, acidity, stimulatingthe formation of hydrogen peroxide and nitric oxide, which is the result of the enzymatic reaction. Studieshave proven that honey is effective on different wound types and that other wound healing methods havefailed.Proper dressing and wound care are very important in supporting healing. For this reason, it is veryimportant that health professionals who are primary responsibility of wound care have knowledge aboutthe application and effects of honey dressing as an alternative treatment option.In conclusion, this review is aimed at examining how honey affects wound healing in current studies and toincrease the use of honey dressings as a treatment option in wound healing.Keywords: Honey dressing; Wound healing; Effects of honey; Antiinflammatory

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,494 Tekil Ziyaretçi