Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.145-149

145-149
TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSELSONUÇLARA ETKİSİEffect of Fear and Anxiety on Quality of Life and FunctionalResults in Total Knee Arthroplasty
Murat AŞÇI (0000-0002-8495-3161)
ÖZETAmaç: Diz artroplastisi yapılan hastalarda yaklaşık olarak 1/5 oranında memnuniyetsizlik görülmektedir. Kötü sonuçlarlailişkili olan değişkenler ağrının şiddeti ve kronikliği, fizyolojik hastalıklar, kötü başa çıkma stratejileri ve ağrınındayanılmaz şiddette olmasıdır. Fizyolojik hastalıklar anksiyete ve depresyon şeklinde semptom gösterebilir. Neanksiyetenin ne de depresyonun diz artroplastisi uygulaması öncesinde yapısal mı yoksa diz ağrısının bir sonucu muolduğu açık değildir. Total diz artroplastisi günümüzde sıklıkla uygulanan büyük bir cerrahi haline gelmiştir. Genellikleyaşlı hastalara uygulanan bu cerrahiye veya hastalığa bağlı hastalarda korku ve anksiyete gelişebilmektedir. Buçalışmada total diz artroplastisi yapılan hastaların ameliyat öncesindeki korku ve anksiyete durumlarının ameliyatsonrası yaşam kalitesi ve işlevsel sonuçlarına etkisi araştırıldı.Yöntem: 2003-2011 yılları arasında 217 hastaya uygulanan total diz artroplastisi ameliyatından ulaşılan 112 hastaretrospektif olarak Pain Anxiety Symptom Score(PASS), WOMAC ve SF-36(Short Form-36) skorlama sistemleri ile değerlendirildi.112 hastanın (ort. yaş: 71,7, 86 kadın, 26 erkek) ameliyat öncesi dönemdeki korku ve anksiyete durumlarıPASS skorlama sistemi ile elde edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yaşam kalitesi ve işlevsel durumları iseWOMAC ve SF-36 ile elde edildi. PASS skoru için sınır değer 100 alındı ve hastalar 2 gruba ayrıldı. Ameliyat öncesi veameliyat sonrası SF-36 skorları ve WOMAC skorları bu iki grup arasında karşılaştırıldı.Bulgular: PASS’a göre ayrılan her iki grupta ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası dönemde SF-36’nın bütünparametrelerinde ve WOMAC skorlarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Anksiyete durumlarına göreWOMAC ve SF-36’daki değişim miktarları karşılaştırıldığında SF-36’nın sosyal işlev ve mental sağlık parametrelerindekiiyileşme miktarının farklı olduğu gözlendi. PASS skorları 100’ün üzerinde olan hasta grubunda (70 hasta)SF-36’nın sosyal işlev parametresindeki iyileşme miktarının daha fazla olduğu gözlendi. PASS skorları 100’ün altındaolan hasta grubunda ise(42 hasta) SF- 36’nın mental sağlık parametresindeki iyileşme miktarının daha fazla olduğugözlendi.Çıkarımlar: Total diz artroplastisi hastalarının yaşam kalitelerinde ve işlevsel durumlarında belirgin iyileşme sağlamaktadır.Hastaların ameliyat öncesi dönemdeki korku ve anksiyetesi total diz artroplastisinin işlevsel sonuclarınaetki etmemektedir. Ancak SF-36’nın sosyal ve mental parametrelerini etkilediği görülmektedir.Anahtar Sözcu¨kler: Gonartroz; Total diz artroplastisi; Korku; Anksiyete; SF-36ABSTRACTAim: Approximately 1/5 of the patients with knee arthroplasty have dissatisfaction. The variables associated withpoor outcomes are severity and chronicity of pain, physiological diseases, poor coping strategies, and intolerableseverity of pain. Physiological diseases may present as symptoms of anxiety and depression. Neither anxiety nordepression is a result of structural or knee pain prior to knee arthroplasty application. Total knee arthroplasty hasbecome a major surgical procedure that is frequently applied today. Generally, fear and anxiety may develop inelderly patients due to this surgery or disease. In this study, the effect of preoperative fear and anxiety on totalquality and functional outcomes of patients with total knee arthroplasty were investigated.Method: Between 2003 and 2011, 112 patients with total knee arthroplasty were evaluated retrospectively usingthe Pain Anxiety Symptom Score (PASS), WOMAC and SF-36 (Short Form-36) scoring systems. The pre-operativefear and anxiety levels of 112 patients (mean age: 71.7, 86 women, 26 men) were obtained with PASS scoringsystem. Preoperative and postoperative quality of life and functional status were obtained by WOMAC and SF-36. The limit value for the PASS score was 100 and the patients were divided into 2 groups. Preoperative andpostoperative SF-36 scores and WOMAC scores were compared between these two groups.Results: According to the pre-operative period, statistically significant improvement was found in all parametersof SF-36 and WOMAC scores in both groups according to PASS. When the changes in WOMAC and SF-36 werecompared according to the anxiety states, the improvement in SF-36 social function and mental health parameterswere found to be different. In the patient group with PASS scores more than 100 (70 patients), the improvementin the social function parameter of SF-36 was higher. In patients with PASS scores below 100 (42 patients), theimprovement in mental health parameters of SF-36 was higher.Conclusion: Total knee arthroplasty provides significant improvement in the quality of life and functional status ofpatients. Patients' fear and anxiety before surgery did not affect the functional outcome of total knee arthroplasty.However, it is observed that SF-36 affects social and mental parameters.Keywords: Gonarthrosis; Total knee arthroplasty, Fear, Anxiety, SF-36

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,480 Tekil Ziyaretçi