Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.136-139

136-139
İSKİOFEMORAL SIKIŞMA SENDROMU AÇISINDAN İSKİOFEMORAL VE QUADRATUS FEMORİSMESAFELERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Ischiofemoral and Quadratus Femoris Spaces by Magnetic Resonance Imaging in terms of IschiofemoralImpingement
Kutsi TUNCER (0000-0002-7544-2554), Gökhan POLAT (0000-0002-9184-8730),Ahmet Emre PAKSOY (0000-0002-8333-6137)
ÖZETAmaç: İskiofemoral sıkışma yeni görüntüleme yöntemleri ile tanısı konulmaya başlanmış önemlikalça ağrısı sebeplerindendir. Biz bu çalışmamızda iskiofemoral ve quadratus femoris mesafeleriile iskiofemoral sıkışma sendromunun, radyolojik bulguları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.Materyal ve Metod: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 244 kalça MR görüntüsü değerlendirildi.IF (iskiofemoral) ve QF (quadratus femoris) mesafeleri ve quadratus femoris kasındakisıkışma bulguları, iki radyolog tarafından değerlendirildi. İF ve QF mesafelerinin Quadratusfemoris kası sinyal artışı ve kas atrofisi ile olan ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi.Sonuç: Quadratus femoris kasında sinyal artışı olan ve atrofi gelişen hastalarda QF ve İF mesafelerininanlamlı derecede azaldığı izlendi (P<0,001). İF ve QF mesafelerinin daralması sıkışmasendromu, açısından anlamlı risk oluşturmaktadır.Anahtar Sözcu¨kler: İskiofemoral sıkışma; Manyetik rezonans görüntüleme; Quadratus femoriskasıABSTRACTAim: Ischiofemoral impingement is one of the most common causes of hip pain that has beendiagnosed with new imaging modalities. In this study, we aimed to investigate the relationshipbetween ischiofemoral and quadratus femoris distances and impingement findings.Materials and Methods: A total of 244 hip MR images that met the inclusion and exclusioncriteria were evaluated. IF (ischiofemoral) and QF (quadratus femoris) distances and quadratusfemoris muscle impingement findings were evaluated by two radiologists. The relationship of IFand QF distances with quadratus femoris muscle signal increase and atrophy were statisticallyevaluated.Results: In patients, with high signal intensity and atrophy at quadratus femoris muscle, QF andIF distances were significantly decreased. (P <0.001).Conclusion:The narrowing of the IF and QF distances poses a significant risk for impingement.Keywords: Ischiofemoral impingement; Magnetic resonance imaging; Quadratus femorismuscle

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,518 Tekil Ziyaretçi