Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.129-135

129-135
KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞIObesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya
Abdullah YAZAR (0000-0003-0733-3943), Murat KILIÇASLAN (0000-0003-1243-9830),Fatih AKIN (0000-0001-5725-3867), Şükrü ARSLAN (0000-0001-5632-8273)
ÖZETAmaç: Bu çalışmada Konya ilinde yaşayan 6-18 yaş arası öğrencilerin vücut kitle indeksleri (VKİ) ölçülerek obezitesıklığının belirlenmesi, elde edilen verilerle persentil eğrilerinin oluşturulması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışma Konya il merkezi ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 6-18 yaş arası 3171çocukta gerçekleştirildi. Antropometrik ölçümler sonrası hesaplanan VKİ değerleri 5. persentilin altında olanlardüşük kilolu, 5. ile 85. persentil arası normal kilolu, 85. ile 95. persentil arası fazla kilolu, 95. persentil ve üzeriolanlar ise obez olarak tanımlandı.Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 12,68±3,25 yıl; % 51,2’si (1624) erkek, % 48,8’i (1547) kız idi. Kız çocuklarınortalama VKİ’i 20 ± 4 kg/m2, erkek çocukların 20,1 ± 4,2 kg/m2 olarak hesaplandı. Her bir yaş aralığındakideğerlere bakıldığında obezite (% 12,3) ve fazla kilolu olma sıklığı (% 11,9) 15 yaşında anlamlı derecede(sırasıyla; p=0,018-p=0,02) yüksek bulundu. Elde edilen veriler ışığında Konya ili için 6-18 yaş arası çocuklarınboy, vücut ağırlığı ve VKİ persentil eğrileri çıkarıldı. Buna göre öğrencilerin toplamda % 4,9’si obez, % 9,4’üfazla kilolu, % 79,2’si normal kilolu, % 6,5 düşük kilolu olarak saptanırken; erkeklerin % 5,4’ü obez, % 9,5’i fazlakilolu, kızların % 4,3’ü obez, % 9,4’ü fazla kilolu olarak tespit edildi.Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen obezite sıklığındaki artış Konya ilinde de etkisini göstermekteydi.Bununla birlikte obezitenin doğru teşhisi için hali hazırda kullanılan standart büyüme persentillerinyanısıra il bazlı verilerle oluşturulacak bölgesel eğrilere ihtiyaç duyulmaktadır ki; çalışmamız bu bağlamda yapılacakdaha ileri çalışmalara ışık tutacaktır.Anahtar Sözcu¨kler: Çocuk; Obezite; Vücut kitle indeksiABSTRACTObjective: In this study, it was aimed to determine the frequency of obesity by measuring the body massindexes (BMI) of 6-18 year old students living in Konya and to ob-tain anthropometric percentile curves.Materials and Methods: The study was carried out in 3171 children aged between 6 and 18 years, whowere going to primary and secondary schools in Konya city center. Children with a BMI value lower than5th percentile were defined as underweight, BMI between 5th and 85th percentile as normal weight, BMIbetween 85th and 95th percen-tile overweight, and BMI above 95th percentile were defined as obese.Results: The average age of the students was 12,68±3,25 years, 51,2% (1624) were male and 48,8% (1547)of female. The mean BMI of girls and boys were 20 ± 4 kg / m2 and 20.1 ± 4.2 kg / m2, respectively. Whenthe frequencies of obesity (12.3%) and overweight (11.9%) examined for each age, they were both foundto be significantly higher at the age of 15 years (p = 0.018-p = 0.02, respectively). With the obtained data,the height, body weight and BMI percentile curves of the children aged 6-18 years were achieved for Konyaprovince. According to study results 4.9% of the students were obese, 9.4% were overweight, 79.2% werenormal weight and 6.5% were underweight. While 5.4% of boys were obese and 9.5% were overweight, 4.3%of girls were obese and 9.4% were overweight.Conclusion: The increase of the frequency of obesity, affects our country as in the whole world, also showsits effect in the province of Konya. However, for the correct diag-nosis of obesity, there is a need for regionalanthropometric curves in addition to currently used standard growth percentages. Our work will shed light onfurther works to be done in this context.Keywords: Child; Obesity; Body mass index

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,505 Tekil Ziyaretçi