Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2019.125-128

125-128
İNLET PATCH SIKLIĞI ve KLİNİK ÖNEMİPrevalence and Clinical Importance of Inlet Patch
Tutkun TALİH (0000-0002-9690-4447), Gamze TALİH (0000-0003-4743-9734),Ergin ARSLAN (0000-0003-4016-7369), Soykan DİNÇ (0000-0002-3563-5167),Betül AYTEKİN (0000-0002-2120-6855)
ÖZETAmaç: Bu retrospektif çalışmada inlet patch (IP) sıklığını belirlemek, makroskopik ve histolojiközelliklerini tanımlamak, demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır.Gereç ve yöntemler: Aralık 2017 –Eylül 2018 tarihleri arasında dispeptik şikayetler ile genel cerrahiendoskopi ünitesinde özofagogastroduodenoskopi (ÖGD) yapılan ardışık 459 hastanın endoskopive patoloji sonuçları etik kurul onamı alındıktan sonra retrospektif olarak incelendi. IPsaptanan hastaların klinik, histopatolojik ve demografik verileri kaydedildi.Bulgular: Çalışmada ÖGD yapılan 459 hastanın 13’ünde (%2.8) IP tespit edildi. Lezyonların özofagustakiyerleşimleri 16-20. cm ‘ler arasında idi ve boyutları 0,3 cm ile 2 cm arasında değişiyordu.Histopatolojik değerlendirmede dört (%30.8) hastada antral tip gastrik mukoza izlenirken, dokuz(%69,2 ) hastada ise fundik tip gastrik mukoza içerdiği görüldü.Sonuç: Nadir görülen bir anomali olan IP dispeptik şikayetler nedeni ile ÖGD uygulanacak hastalardaakılda tutulması gereken bir antitedir.Anahtar Sözcu¨kler: İnlet patch; Heterotopik gastrik mukoza; Endoskopik prevelansABSTRACTObjective: We aimed to determine the Inlet Patch’s (IP) prevalence, macroscopic and histologicalfeatures and to evaluate the demographic and clinical features in this retrospective study.Material and Method: Endoscopy and pathology results of 459 consecutive patients whounderwent esophagogastroduodenoscopy (EGD) in our study between December 2017 andSeptember 2018 were investigated retrospectively after receiving the ethics committeeconfirmation. Clinical, histopathological and demographic data of patients with IP were recorded.Results: İnlet Patch was found in 13 of 459 patients who underwent EGD. The endoscopicprevalence was calculated as 2.83%. Locations of esophagus 16-20. cm and ranged from 0.3 cm to2 cm in size. Histopathological evaluation showed that antral type gastric mucosa in four patients(30.76%) and fundic type gastric mucosa in nine patients (69.24%).Conclusion: Inlet Patch is a rare anomaly, and it should be kept in mind when performing EGD withthe cause of dispeptic complaints.Keywords: İnlet patch; Heterotopic gastric mucosa; Endoscopic prevalence

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,111 Tekil Ziyaretçi